نگاهی به تجارت غلامان و کنیزان آفریقایی در عصر قاجار
نگاهی به تجارت غلامان و کنیزان آفریقایی در عصر قاجار

نرگس علی پور

دوره 11، شماره 44 ، مهر 1389، ، صفحه 99-124

چکیده
  با شروع حکومت‌ قاجار در ایران که طی آن تغییراتی در مرزهای جغرافیایی ایجاد شد ـ از بین رفتن حاکمیت ایران بر منطقة قفقاز توسط روس‌ها ـ ورود غلامان وکنیزان سفید به ایران کاهش یافت. به جای آن، تعداد زیادی ...  بیشتر