تأثیر فرهنگ ایران بر ژاپن باستان
تأثیر فرهنگ ایران بر ژاپن باستان

تاکایاسو هی گوچی؛ حسین جواهریان

دوره 11، شماره 43 ، تیر 1389، ، صفحه 201-215

چکیده
  ایران، کشوری پهناور در غرب آسیا است که علیرغم دوری مسافت، طی قرون متمادی با ژاپن ارتباط داشته است. گواه بر این گفته‌ها، کهن‌ترین کتاب تاریخی ژاپن است که از حضور ایرانی‌ها در آن کشور سخن می‌گوید. علاوه ...  بیشتر