آتش و باروت در هنر و دیپلماسی شاهان صفوی
آتش و باروت در هنر و دیپلماسی شاهان صفوی

گالینا لاسیکووا؛ فرزاد سلیمی فر

دوره 19، شماره 76 ، مهر 1397، ، صفحه 117-147

چکیده
  در مقاله حاضر، نقوش بافته‌شده بر پارچه‌های نفیس صفوی در قالب تاریخی مرتبط بررسی خواهد شد و بر این پایه، صفویان در مذاکرات‌ خود به منظور تأمین سلاح گرم برای ایران، به افسانة کشف آتش به دست هوشنگ‌شاه ...  بیشتر