بازتاب سیاست ضدامپریالیسم شوروی در مطبوعات حزب توده (1332-1330ش.)
بازتاب سیاست ضدامپریالیسم شوروی در مطبوعات حزب توده (1332-1330ش.)

زهرا سرگزی؛ محسن رحمتی؛ علاالدین شاهرخی

دوره 23، شماره 89 ، دی 1400، ، صفحه 77-100

چکیده
  پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا به‌عنوان مدافع استقلال و تمامیت ارضی ایران ظاهر شد و از سیاست‌های استعماری شوروی و انگلیس در ایران انتقاد کرد. دولت شوروی نیز به‌واسطه همکاری با انگلیس و آمریکا در طول جنگ، ...  بیشتر