پیامدهای اجتماعی جنگ جهانی دوم درکرمانشاه (سال‌های 1326- 1320ش.)
پیامدهای اجتماعی جنگ جهانی دوم درکرمانشاه (سال‌های 1326- 1320ش.)

پروانه قاسمیان

دوره 16، شماره 62 ، فروردین 1394، ، صفحه 91-111

چکیده
  اندک مدتی پس از آغاز جنگ جهانی دوم، حملة آلمان به روسیه، متفقین را در انتخاب ایران برای رساندن تجهیزات و کمک‌های لازم به روسیه مصمم کرد. اگر چه دولت ایران سیاست بی‌طرفی برگزید، اما گرفتار جنگ و اشغال ...  بیشتر