نقش عرفان در مبارزه با افراط‌گرایی در منطقة اکو
نقش عرفان در مبارزه با افراط‌گرایی در منطقة اکو
دوره 17، شماره 66 ، خرداد 1395، ، صفحه 101-123

چکیده
  افراط گرایی همواره نقش منفی و مخربی در مسیر توسعه و شکوفایی تمدنی داشته است. بررسی و تحلیل ریشه‌های این جریان و چگونگی مهار آن نقطة اساسی تمرکز این مقاله است. نویسنده در این مقاله افراط‌گرایی را به عنوان ...  بیشتر
نقش و جایگاه حوزه‌های تمدنی و فرهنگی مشترک در مقابله با جریان‌های سنّتی و نوین افراط‌گرایی در حوزة جغرافیایی اکو
نقش و جایگاه حوزه‌های تمدنی و فرهنگی مشترک در مقابله با جریان‌های سنّتی و نوین افراط‌گرایی در حوزة جغرافیایی اکو

ولی کوزه‌گر کالجی

دوره 17، شماره 66 ، خرداد 1395، ، صفحه 151-168

چکیده
  منطقة خاورمیانه و مناطق پیرامونی آن، نظیر آسیای مرکزی و قفقاز و شبه قاره از کانون‌های مهم پرورش و رشد افراط­گرایی در دوران معاصرند. طی چند دهة گذشته، ظهور جریان­های افراطی نظیر طالبان و القاعده فضای ...  بیشتر