میرزاعلی‌خان مقدم مراغه‌ای و کتابچه آداب دیپلماتیک در عصر قاجاریه
میرزاعلی‌خان مقدم مراغه‌ای و کتابچه آداب دیپلماتیک در عصر قاجاریه

نادره جلالی

دوره 14، شماره 55 ، مهر 1392، ، صفحه 129-146

چکیده
  میرزا علی خان مقدم مراغه‌ای، از امرای دربار محمد شاه و ناصرالدین شاه، ملقب به حاجب‌الدوله، ضیاءالملک، صنیع‌الدوله و اعتمادالسلطنه، در طول حیات خود مشاغلی چون فراش‌باشی، حکومت خوزستان و لرستان، وزارت ...  بیشتر