بررسی بحران آذربایجان برپایة مدل مدیریت بحران برچر
بررسی بحران آذربایجان برپایة مدل مدیریت بحران برچر

محسن خلیلی؛ زهرا سلیمانی پور؛ فهیمه عشرتی خلیل‌آباد

دوره 14، شماره 55 ، مهر 1392، ، صفحه 147-184

چکیده
  پس از پایان دومین جنگ جهانی، نیروهای شوروی، تنها پس از طرح شکایت ایران در شورای امنیّت، حاضر شدند خاک ایران را تخلیه کنند. بحران آذربایجان، حاکی از ارادة شوروی برای گسترش دامنة نزاع به سطوح بالاتر بود ...  بیشتر