ملت تاتار: از اردوی زرین تا ولگا - اورال
ملت تاتار: از اردوی زرین تا ولگا - اورال

بهرام نوازنی؛ مرتضی نوازنی

دوره 12، شماره 47 ، تیر 1390، ، صفحه 121-141

چکیده
  یکی از ویژگی‌های آسیای مرکزی، وجود اقوام گوناگونی است که در طول تاریخ تأثیرهای متقابل فراوانی بر یکدیگر گذاشته‌اند. این اقوام گاهی به موجب تفاوت‌ها و اختلافات قومی، رو به درگیری آورده و برای دستیابی ...  بیشتر