شاهزاده ایران گرا؛ بررسی وضعیت گرجستان و نقش الکساندر میرزا در جنگ‌های ایران و روسیه
شاهزاده ایران گرا؛ بررسی وضعیت گرجستان و نقش الکساندر میرزا در جنگ‌های ایران و روسیه

گودرز رشتیانی

دوره 11، شماره 42 ، اردیبهشت 1389، ، صفحه 49-79

چکیده
  یکی از موضوعات مورد توجه در جنگ‌های ایران و روسیه، وضعیت داخلی گرجستان و گرایش برخی از مردم و شاهزادگان گرجی به اعاده حاکمیت ایران بر این منطقه و مقابله با سیطره روسیه است که در منابع روسی به آن توجهی ...  بیشتر