جاودانگی اندیشۀ ایرانشهری در روابط خارجی
جاودانگی اندیشۀ ایرانشهری در روابط خارجی

حسین الهی

دوره 18، شماره 71 ، تیر 1396، ، صفحه 121-134

چکیده
  ایرانیان در عصر باستان،بر مبنای اندیشۀ ایرانشهری،روابط خود را بر پایۀ تساهل،تسامح و میانه‌روی و نیز آزادی در باورها، سنت ها، آیین‌ها و مذاهب قرار داده بودند و با این شیوه توانستند یکی از بزرگ ترین و ...  بیشتر