رقابت بانک ملی ایران با بانک شاهنشاهی ایران و فرایند واگذاری امتیاز نشر اسکناس به ‌بانک ملی ایران (1313-1307ش.)
رقابت بانک ملی ایران با بانک شاهنشاهی ایران و فرایند واگذاری امتیاز نشر اسکناس به ‌بانک ملی ایران (1313-1307ش.)

مظفر شاهدی

دوره 21، شماره 83 ، تیر 1399، ، صفحه 45-70

چکیده
  بانکداری نوین در ایران با تأسیس بانک‌های خارجی آغاز شد. بانک شاهنشاهی ایران (1327- 1267ش./ 1948- 1888م.) و بانک استقراضی روس (1300- 1268ش./ 1921-1889م.) مهم‌ترین بانک‌های خارجی در ایران محسوب می‌شدند. بانک شاهنشاهی تا 1309ش./ ...  بیشتر