مناسبات سیاسی درانیان با شاهان افشاری در خراسان
مناسبات سیاسی درانیان با شاهان افشاری در خراسان

ابراهیم خسروی برده؛ علی اکبر سلیمانی نژاد

دوره 22، شماره 85 ، دی 1399، ، صفحه 25-56

چکیده
  ابدالی‌ها در دوره صفویه از ملتان و قندهار به‌سوی هرات مهاجرت کردند. همزمان با شورش و عصیان غلزائی‌ها در قندهار، آنان نیز در سال 1129 ق. شورش کرده و با فتح هرات، حاکم صفوی را از این شهر اخراج کردند. مسئله ...  بیشتر