رویکردهای متفاوت در مناسبات هند و غرب: نمونه‌های هخامنشی و سلوکی
رویکردهای متفاوت در مناسبات هند و غرب: نمونه‌های هخامنشی و سلوکی

دانیل تی پاتس

دوره 15، 58-59 ، فروردین 1393، ، صفحه 1-20

چکیده
  در این نوشتار، نویسنده سعی دارد تا با بررسی داده‏های باستان‏شناسی، متون کهن و علوم باستانی نظیر ریاضیات، طالع‏بینی و ستاره‏شناسی به چگونگی مناسبات و ارتباطات فرهنگی جوامع هندی، ایرانی، بین‏النهرین ...  بیشتر