جنگ جهانی دوم و حضور متفقین در بندر بوشهر (1323ـ1320ش.)
جنگ جهانی دوم و حضور متفقین در بندر بوشهر (1323ـ1320ش.)

گالیا حق پرست

دوره 23، شماره 89 ، دی 1400، ، صفحه 31-50

چکیده
  بندر بوشهر یکی از بندرهای قدیمی خلیج فارس، همواره در تحولات مهم سیاسی و اقتصادی ایران تأثیرگذار بوده است. در طول تاریخ معاصر، نیروهای انگلیسی در چهار مرحله به این بندر هجوم آوردند که آخرین آن مربوط به ...  بیشتر