سغد، حلقۀ اتصال چین با ایرانِ پیش از اسلام
سغد، حلقۀ اتصال چین با ایرانِ پیش از اسلام

نازنین خلیلی‌پور

دوره 17، 68-69 ، مهر 1395، ، صفحه 59-79

چکیده
  ایران و چین همواره به‌عنوان دو تمدن کهن مطرح بوده‌اند و آنچه میان آنها گذشته، در تاریخ‌های رسمی چین ضبط شده ‌است. نگارنده برخی منابع چینی مربوط ‌به پیش از اسلام را بررسی خواهد کرد و از این بررسی ها روشن ...  بیشتر