مدیر مسئول


محمد حسن شیخ‌الاسلامی رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی

دکتری روابط بین‌الملل

 • mhsheikhgmail.com
 • 021-22802672

سردبیر


محمدعلی کاظم بیکی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی

 • mabeykiut.ac.ir

مدیر داخلی


زینب احیائی مدیر داخلی فصلنامه تاریخ روابط خارجی

دانشجوی دکتری تاریخ ایران معاصر

 • z.ehya2010gmail.com

اعضای هیات تحریریه


محسن رحمتی هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه لرستان

دکتری تاریخ

 • rahmati.molu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


عباس قدیمی قیداری دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تبریز

تاریخ

اعضای هیات تحریریه


محمد علی کاظم بیگی دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران

دکتری تاریخ

 • mabeykiut.ac.ir
 • 09122267906

اعضای هیات تحریریه


صفورا برومند استادیار پژوهشکده تاریخ - پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و علوم انسانی

تاریخ گرایش تاریخ ایران بعد از اسلام

اعضای هیات تحریریه


شهلا بختیاری دانشیار- دانشگاه الزهرا

تاریخ اسلام

 • sh.bakhtiarialzahra.ac.ir
 • 09121726546

اعضای هیات تحریریه


حمید حاجیان پور دانشیار-دانشگاه شیراز

تاریخ ایران بعد از اسلام

 • hhajianpouryahoo.com
 • 09173046240

اعضای هیات تحریریه


جهانبخش ثواقب استادیار دانشگاه لرستان

تاریخ - گرایش تاریخ ایران بعد از اسلام

 • jahan_savaghebyahoo.com
 • 09177105915

اعضای هیات تحریریه


علیرضا ملائی توانی معاونت پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی

تاریخ

 • mollaiynetyahoo.com
 • 09128304739

مدیر وب سایت


نسرین حکیمی کارشناس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌الملللی

روابط بین‌الملل

 • nasrinhakimi94gmail.com
 • 09120211206