نویسنده = سمانه مرادی نژاد
تعداد مقالات: 1
1. مناسبات الوس جغتای و ایلخانان در عهد آباقا خان (680-663 ق.)

دوره 13، شماره 50، بهار 1391، صفحه 41-68

محسن رحمتی؛ سمانه مرادی نژاد