فصلنامه تاریخ روابط خارجی (FRH) - واژه نامه اختصاصی