دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی در مهرماه 1362 تأسیس شده است. هدف اصلی از تأسیس این دفتر، تحقیق و مطالعه در مورد مسائلی است که به نحوی با سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ارتباط دارد. دفتر در اجرای این هدف، وظیفه خود می‌داند تا در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، حقوقی، فرهنگی و آنچه در حال حاضر روابط بین‌الملل و مباحث راهبردی خوانده می‌شود، به پژوهش و بررسی پردازد.

یکی از حوزه‌های مطالعاتی فعال در این مرکز مطالعات معطوف به حوزه تاریخ روابط خارجی ایران است. در همین راستا، فصلنامه تاریخ روابط خارجی به منظور انتشار جدیدترین پژوهش‌های مستند و موثق در این حوزه ایجاد شده است.

علاقمندان می‌توانند جهت اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی دفتر مطالعات به نشانی www.ipis.ir مراجعه نمایند.

شماره جاری: دوره 21، شماره 84 - شماره پیاپی 3، پاییز 1399، صفحه 1-155 

2. مقایسۀ تطبیقی ظهور ملی گرایی در ایران و ژاپن

صفحه 25-52

سید بنیامین کشاورز؛ محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی