راهنمای نویسندگان

 

 

مقاله‌های علمی با ضوابط و شرایط زیر جهت انتشار بررسی خواهند ‌شد:

 

1. موضوع مقاله در چارچوب روابط تاریخی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران با کشورهای دیگر جهان از آغاز تا انقلاب اسلامی سال 1357ش./ 1979م. باشد. مسائل داخلی، رویدادهای مربوط به پس از انقلاب اسلامی و موضوع‌های بی‌ارتباط با تاریخ روابط خارجی ایران در چارچوب فعالیت این مجله نیست.

2. مقاله با استفاده از روش‌های نوین و صحیح تحقیق و مأخذشناسی به صورت علمی و پژوهشی تهیه و ویرایش شده باشد.

3. مقاله ‌قبلاً در مجله،کتاب، مجموعه مقالات، اینترنت و...‌به زبان فارسی منتشر نشده باشد.

4. مقاله شاملِ نام، چکیده فارسی و انگلیسی، واژه‌های کلیدی، مقدمه، بحث اصلی نتیجه‌گیری، کتاب‌شناسی و پیوست‌ها (در صورت نیاز) باشد.

5. چکیده فارسی هر مقاله کامل، مختصر، گویا و در یک صفحه (150 تا 200 کلمه) تهیه شده باشد.

6. متن مقاله در محیط Wordتایپ، ویرایش و به دفتر فصلنامه به آدرس پست الکترونیکی hfr@cire.ir ارسال شود.

7. مقاله‌های ترجمه شده به همراه متن اصلی، شرحی در باره نویسنده مقاله و مشخصات کامل مجله یا کتابی که متن اصلی در آن چاپ شده است، ارسال شود.

مشخصات کامل نویسنده (نام، نام‌خانوادگی، رتبه علمی، محل و تاریخ تولد، آخرین مدرک رشته تحصیلی، تاریخ و محل اخذ مدرک، نشانی، تلفن محل کار و محل سکونت و نشانی پست الکترونیک) نوشته شود.

 

روش ارجاع به منابع در متن و پایان مقاله:

1. ارجاع به منابع در متن مقاله این گونه باشد که پس از نقل مطلب و در داخل پرانتز نام خانوادگی مؤلف و تاریخ چاپ کتاب و شماره صفحه مورد نظر نوشته شود. (صفا، 1354: 8)

2. فهرست منابع در آخر مقاله برحسب حروف الفبائی نام خانوادگی نویسنده به شکل زیر تنظیم شود:

الف) برای کتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده، تاریخ انتشار، نام کتاب، شماره جلد، نوبت چاپ، نام مترجم، محل انتشار و نام ناشر.

ب) برای مقاله: نام‌ خانوادگی و نام نویسنده، "عنوان مقاله"، نام نشریه، سال انتشار، شماره مجله و  شماره صفحه.

ج) برای اسناد آرشیو وزارت امور خارجه ایران: از چپ به راست: سال، کارتن، پوشه و شماره سند (3 ـ 5 ـ 7 ـ 1324ق.)

* * *

-  استفاده از مطالب این فصلنامه با اشاره به نام مجله امکان‌پذیر است.

-  فصلنامه در خلاصه کردن، اصلاح و ویرایش مقاله‌های پذیرفته شده آزاد است.

-  فصلنامه در رد یا پذیرش مقاله‌ها آزاد است و مطالب دریافتی بازگردانده نخواهد شد.

- مقاله‌های برگرفته از پایان‌نامه‌ها در صورت تأیید و امضای استاد راهنما پذیرفته خواهد شد.

 -- نشریه وجهی جهت داوری و چاپ مقالات دریافت نمی‌کند.