اعضای هیات تحریریه

هیات تحریریه تخصصی

داود آقائی

دکتری روابط بین‌الملل استاد دانشگاه تهران

sdaghaeeatut.ac.ir
۶۱۱۱۲۵۴۷

مدیر مسئول

سید محمد کاظم سجادپور

دکتری روابط بین‌الملل رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه

sajjadpouratipis.ir

سردبیر

محمد علی کاظم بیگی

تاریخ و تمدن ملل اسلامی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

mabeykiatut.ac.ir

مدیر داخلی

زینب احیایی

تاریخ ایران معاصر مدیر داخلی فصلنامه تاریخ روابط خارجی

z.ehya2070atgmail.com