اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید محمدکاظم سجادپور

دکتری روابط بین‌الملل رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه

sajjadpouratipis.ir

سردبیر

محمدعلی کاظم بیگی

دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

mabeykiatut.ac.ir

مدیر داخلی

زینب احیائی

دانشجوی دکتری تاریخ ایران معاصر مدیر داخلی فصلنامه تاریخ روابط خارجی

z.ehya2010atgmail.com