مدیر مسئول


سید محمدکاظم سجادپور رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه

دکتری روابط بین‌الملل

 • sajjadpouripis.ir

سردبیر


محمدعلی کاظم بیکی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی

 • mabeykiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


داود آقائی استاد دانشگاه تهران

 • sdaghaeeut.ac.ir
 • 09121574981

اعضای هیات تحریریه


منصوره اتحادیه استاد تاریخ دانشگاه تهران

تاریخ

 • mnmafigmail.com
 • 0912188070

مدیر داخلی


زینب احیائی مدیر داخلی فصلنامه تاریخ روابط خارجی

دانشجوی دکتری تاریخ ایران معاصر

 • z.ehya2010gmail.com

اعضای هیات تحریریه


محمد باقر خرمشاد استاد داشنگاه علامه طباطبایی

دکتری علوم سیاسی

 • mb.khorramshadgmail.com
 • 09121442259

اعضای هیات تحریریه


محسن خلیلی استاد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

علوم سیاسی

 • khalilimum.ac.ir
 • 09155164208

اعضای هیات تحریریه


محسن رحمتی هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه لرستان

دکتری تاریخ

 • rahmati.molu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمد کاظم سجادپور استاد روابط بین الملل

علوم سیاسی

 • sajadpurmfa.ir
 • 09127993067

اعضای هیات تحریریه


عباس قدیمی قیداری دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تبریز

تاریخ

اعضای هیات تحریریه


محمد علی کاظم بیگی دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران

دکتری تاریخ

 • mabeykiut.ac.ir
 • 09122267906

اعضای هیات تحریریه


الهامه مفتاح پژوهشگر، مولف و مترجم

دکتری تاریخ

 • elhameh.mimigmail.com

اعضای هیات تحریریه


احمد نقیب زاده استاد بازنشسته علوم سیاسی دانشگاه تهران

دکتری علوم سیاسی

 • anaghibut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


شهرام یوسفی فر عضو هیئت علمی پژوهشکده تاریخ ایران

دکتری تاریخ ایران

 • shyousefifarut.ac.ir