نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
حمید اسدپور تاریخ مدیر گروه تاریخ دانشگاه خلیج فارس بوشهر (نویسنده مسئول مقاله)
روح اله اسلامی تاریخ هیات علمی علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
علی بحرانی پور هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
صفورا برومند عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محمد علی بهمنی قاجار مدرس دانشگاه_ پژوهشگر تاریخ
زینت تاج علی کارشناس ارشد تاریخ اسلام
سهیلا ترابی فارسانی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد
حمید حاجیان پور صفویه عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
اسماعیل حسن‌زاده (دانشیار) گروه تاریخ دانشگاه الزهرا، تهران
عبدالرحمن حسنی فر تاریخ
محسن خلیلی ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ه‍ل‍وی‌، ۱۳۵۷ - ۱۳۲۰ عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی
مرتضی دانشیار گروه تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه فردوسی
علیرضا دلخوش کارشناس وزارت امور خارجه
غلامعلی رجائی
علی سالمی تاریخ کارشناس وزارت امور خارجه
مینو سیف افجه ای رئیس اداره حقوق بشر و زنان
مظفر شاهدی پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ معاصر
مقصود علی صادقی عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران
غلامرضا عزیزی تاریخ عضو هیئت علمی و رئیس پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی
زهرا علیزاده بیرجندی تاریخ دانشیار دانشگاه بیرجند
عباس قدیمی قیداری استاد دانشکده تاریخ دانشگاه تبریز
معصومی محسن تاریخ تمدن و فرهنگ ملل اسلامی گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران
چمنکار محمدجعفر ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ه‍ل‍وی‌، ۱۳۵۷ - ۱۳۲۰، تاریخ عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه
علیرضا ملائی توانی عضو هیآت علمی پژوهشکده امام خمینی
نورالدین نعمتی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تهران