روابط عثمانیان و اوزبکان در دوره شاه طهماسب صفوی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

کلیدواژه‌ها


منابع و مآخذ

استانفورد، جی. شاو (1370)، تاریخ امپراطوری عثمانی و ترکیه جدید، ج 1، ترجمه: محمود رمضان زاده، مشهد: معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی.

استرآبادی، سیدحسین بن مرتضی حسینی (1364)، تاریخ سلطانی (از شیخ صفی تا شاه صفی)، به کوشش: احسان اشراقی، تهران : انتشارات علمی.

افوشته­ای نطنزی، محمودبن هدایت الله (1350)، نقاوه الآثار فی ذکرالاخیار، به اهتمام: احسان اشراقی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

براون، ادوارد (1369)، تاریخ ادبیات ایران از صفویه تا عصر حاضر، ج 4، ترجمه: بهرام مقدادی، تهران: مروارید.

بیانی، خانبابا (1353)، تاریخ نظامی ایران دوره صفویه، تهران: ستاد بزرگ ارتشتاران.

تذکره شاه طهماسب (1363)، به کوشش: امرالله صفری، ] بی­جا[ انتشارات شرق.

ترکمان، اسکندربیگ (1334)، تاریخ عالم آرای عباسی، ج 1، به کوشش: ایرج افشار، تهران: امیرکبیر.

ثابتیان، ذبیح الله (1343)، اسناد و نامه‌های تاریخی و اجتماعی در دوره صفویه، تهران: ابن سینا.

اوزون چار شلی، اسماعیل حقی (1369)، تاریخ عثمانی، ترجمه : ایرج نوبخت، تهران: انتشارات کیهان.

حاجیان پور، حمید،"روابط ایرانیان و اوزبکان در دوره شاه طهماسب صفوی"، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، 1378، شماره 19-18.

خواند امیر، امیر محمود (1370)، تاریخ شاه اسماعیل و شاه طهماسب صفوی، به تصحیح: محمد علیجراحی، تهران: گستره.

روملو، حسن بیگ (1375)، احسن التواریخ، ج 12، به تصحیح : عبدالحسین نوائی، تهران: بابک.

شیرازی، عبدی بیک (1369)، تکمله الاخبار، به تصحیح : عبدالحسین نوائی، تهران: نشر نی.

طاهری، ابوالقاسم (1351)، تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران از مرگ تیمور تا شاه عباس، تهران: کتاب‌های جیبی.

غفاری کاشانی، قاضی احمدبن محمد (1343)، تاریخ جهان آرا، تهران: حافظ.

قزوینی، یحیی بن عبداللطیف (1363)، لب التواریخ، تهران: بنیاد گویا.

قمی، قاضی احمد منشی (1359)، خلاصه التواریخ، ج 1، به تصحیح : احسان اشراقی، تهران: دانشگاه تهران.

نوائی، عبدالحسین (1368)، شاه اسماعیل صفوی (مجموعه اسناد و مکاتبات تاریخی)، تهران: ارغوان.

هامرپورگشتال، یوزف (1367)، تاریخ امپراطوری عثمانی، ج 2، ترجمه : میرزا زکی علی‌آبادی، تهران: زرین.