دوره و شماره: دوره 13، شماره 50، بهار 1391، صفحه 1-139