میرزا محسن‏خان معین‏الملک و سفارت عثمانی (سال‏های 1288- 1308 ق.)
میرزا محسن‏خان معین‏الملک و سفارت عثمانی (سال‏های 1288- 1308 ق.)

حسن حضرتی

دوره 20، شماره 78 ، فروردین 1398، ، صفحه 9-22

چکیده
  میرزا محسن‏خان معین‏الملک حدود بیست‏ سال (از 1288 تا 1308ق.) سفیرکبیر و وزیرمختار ایران در اسلامبول بود. اما دربارۀ اینکه او در این دوره چه اقداماتی انجام داده یا در مناسبات ایران و عثمانی در آن دوره چه ...  بیشتر