- مقاله ‌قبلاً در مجله،کتاب، مجموعه مقالات، اینترنت و...‌به زبان فارسی منتشر نشده باشد.

-  استفاده از مطالب این فصلنامه با اشاره به نام مجله امکان‌پذیر است.

-  فصلنامه در خلاصه کردن، اصلاح و ویرایش مقاله‌های پذیرفته شده آزاد است.

-  فصلنامه در رد یا پذیرش مقاله‌ها آزاد است و مطالب دریافتی بازگردانده نخواهد شد.