نام داور رشته تخصصی
علی آرامجو تاریخ تمدن و فرهنگ ملل اسلامی
حسین ابراهیم خانی
نزهت احمدی تاریخ
حمید اسدپور تاریخ
روح اله اسلامی تاریخ
علی بحرانی پور
صفورا برومند
محمد علی بهمنی قاجار
زینت تاج علی تاریخ
سهیلا ترابی فارسانی
اصغر جعفری ولدانی
حمید حاجیان پور صفویه
اسماعیل حسن‌زاده
محمد حسن نیا تاریخ
عبدالرحمن حسنی فر تاریخ
حسن حضرتی
محسن خلیلی ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ه‍ل‍وی‌، ۱۳۵۷ - ۱۳۲۰
عبدالرسول خیراندیش
مرتضی دانشیار
علیرضا دلخوش
غلامعلی رجائی
علی سالمی تاریخ
سید محمدکاظم سجادپور
مینو سیف افجه ای
مظفر شاهدی
امیرمحمد شهریاری
مقصود علی صادقی
نقی طبرسا تاریخ
مهدی عبادی تاریخ تمدن و فرهنگ ملل اسلامی
غلامرضا عزیزی تاریخ
زهرا علیزاده بیرجندی تاریخ
مجتبی فردوسی پور
حجت فلاح توتکار
عباس قدیمی قیداری
محمدعلی کاظم بیکی تاریخ
یوسف متولی حقیقی تاریخ
معصومی محسن تاریخ تمدن و فرهنگ ملل اسلامی
چمنکار محمدجعفر ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ه‍ل‍وی‌، ۱۳۵۷ - ۱۳۲۰، تاریخ
جواد مرشدلو تاریخ
محسن معصومی تاریخ
علیرضا ملائی توانی
نورالدین نعمتی