فصلنامه تاریخ روابط خارجی وابسته به اداره مطالعات تاریخی و تاریخ شفاهی وزارت امور خارجه به عنوان نشریه ای تاریخی- سیاسی کار خود را با انتشار مقالاتی در چارچوب روابط تاریخی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران با سایر کشورهای جهان از سال 1378 خورشیدی آغاز کرد. دوره تاریخی نشریه از آغاز برقراری مناسبات کشورهای مختلف با ایران تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی را شامل می شود.

این فصلنامه به استناد تأییدیه شماره 171/2910/3 مورخ 9/ 3/ 1383 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مجله علمی- ترویجی شناخته شده و در ISC و نیز ایران ژورنال نمایه شده و دارای ضریب تأثیر است.