نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه فرهنگ و تمدن اسلامی دانشکده الهیات، دانشگاه تهران

چکیده

گفته می‏شود در مناسبات بین دولت‏ها به جای دوستی و دشمنی پایدار، تنها مسئله منافع دائم مطرح است که باید برای حفظ آن کوشید. آیا در شرایط سیال منطقه‏ای و بین‏المللی اقدامات فرصت‏طلبانه می‏تواند متضمن منافع پایدار برای دولت‌های همجواری باشد که افزون بر محدودیت‌های خود، در معرض سیاست‌های قدرت‌های بزرگ قرار دارند؟ مقاله حاضر به بررسی فرصتی وسوسه کننده اختصاص دارد که به عنوان رویدادی ضمنی در خلال جنگ‌های کریمه (1853-1856)، نصیب ایران شد تا علیه رقیب منطقه‏ای خود عثمانی اقدام کند.
 

کلیدواژه‌ها

 1. منابع و مآخذ

  فارسی

  سپهر، محمدتقی بن محمدعلی، (1384)، ناسخ التواریخ: تاریخ الخلفا، جلد سوم، چاپ سوم، ویراستار: محمدباقر بهبودی، تهران: اسلامیه.

  کاظم بیکی، محمدعلی، سیّد علی موجانی و علی ارغون چنار (1388)، اسناد سلطانی(اسناد آرشیو عثمانی در باره ایران)، قم: کتابخانه عمومی آیه الله مرعشی نجفی.

   

  لاتین

  A Statement of the revenue of Persia and of its expenditure, enclosure in Sheil to Palmerston, 29 Jan. 1849, FO 60/144; same, “Note on the Persian Revenue,” in Lady M. L. Sheil, Glimpses of Life and Manners in Persia, John Murray, London, 1856.

  Č. Antić, (2007), Neutrality as Independence, Great Britain, Serbia and the Crimean War, Institute for Balkan Studies, Belgrade.

  Correspondence respecting [British] Relations with Persia, presented to both Houses of Parliament, Harrison and sons, London, 1857.

  1. W. Kagan, (1999), The Military Reforms of Nicholas I: the Origins of the Modern Russian Army, St. Martin’s Press, NY.
  2. A. Embleton, (1991), The Crimean War, Almark, London, 1975; N. Rich, Why the Crimean War? A Cautionary Tale, University Press of New England.

   

  1. Watson,(1866), History of Persia from the Beginning of the Nineteenth Century to the Year 1858, Smith, Elder and Co., London.

   

  1. G. Curtiss, (1965), The Russian Army Under Nicholas I, 1825-1855, Duke University Press, Durham, NC.

  .

  1. W. Steinberg, (1990), The Education and Training of the Russian General Staff: A History of the Nicholas Military Academy, 1832-1914, PhD dissertation, Ohio State University.
  2. Seton-Watson, (1988), The Russian Empire, 1801-1917, Clarendon Press, Oxford.
  3. Sweetman, 92001), The Crimean War, Osprey, Willinborough.
  4. A. Kazembeyki, (2003), Society, Politics and Economics in Māzandarān, Iran, 1848-1914, RoutledgeCurzon.
  5. P. Sykes, (1915), A History of Persia, vol. II, Macmillan and Co., London.

   

  1. Figes, (2011), The Crimean War, Metropolitan Books, NY.

  .

  Same to same, 6 May 1854, FO 60/192.

  Same to Elphinstone, 8 May 1854, Secret and Confidential, FO 60/192.

  Same to Clarendon, 14 June 1854, FO 60/193; same to same, 18 July 1854, FO 60/193; Sheil to Palmerston, 13 Aug. 1854, FO 60/162.

  Thomson to Clarendon, 23 Feb. 1854, FO 60/190.

  Thomson to Clarendon, 18 March 1854.

  Thomson to Clarendon, 19 April 1854, FO 60/191.

  1. Thomson to Clarendon, secret and confidential, 18 March 1854, FO 60/191.