نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

1 آموزش و پرورش

2 استاد تاریخ دانشگاه اصفهان

چکیده

این پژوهش نقش حاکمان محلی را در برهم‌زدن امنیت ایالات سرحدی خراسان و استرآباد از انعقاد قرارداد آخال تا پایان دولت ترازی بررسی می‌کند. پرسش‌های اصلی پژوهش حاضر عبارتند از: 1. حاکمان محلی چگونه باعث برهم‌زدن امنیت مناطق تحت کنترل خود و سرزمین‌های اطراف می‌شدند؟ 2. دلایل تلاش حاکمان محلی برای برهم‌زدن امنیت این مناطق چه بود؟ این پژوهش دو فرضیه‌ دارد: حاکمان با تحریک ترکمن‌ها به آشوب و ایجاد ناامنی، باعث برهم‌زدن امنیت مناطق تحت کنترل خود و مناطق اطراف می‌شدند؛ منافع شخصی حاکمان محلی علت اصلی تلاش آنان برای برهم‌زدن امنیت این مناطق بود. روش پژوهش در مقاله حاضر، توصیفی- ‌تحلیلی و بر مبنای منابع اسنادی آرشیوی و چاپ‌شده، سفرنامه‌ها، خاطرات و آثار پژوهشی است.

کلیدواژه‌ها

منابع و مآخذ
 اسناد:
آرشیو اسناد وزارت امور خارجه، GH1314- K28- P2- 9
-------------------------، GH1318- K11- P10 – 1
-------------------------،GH1318- K11- P10 – 3
-------------------------،GH1320- K12- P1- 96
-------------------------،GH1320- K12- P2 -22
-------------------------، GH1320- K17 – P1 -68
-------------------------، GH1321- K15- P14 – 36
-------------------------،GH1325- K10 – P 501- 334
-------------------------،GH1325- K11 – P5 – 8
-------------------------، مکمل،   GH1301- K127-37
-------------------------، مکمل، GH1302- K167- 267
-------------------------، مکمل،GH1303-K55 [?]-55
-------------------------، مکمل،GH1303- K126- 17
-------------------------، مکمل،GH1303 – K126- 384
-------------------------، مکمل، GH1304- K126- 384
-------------------------، مکمل،GH1308- K27- 180
-------------------------، مکمل، GH1312- K27- 395,399
-------------------------، مکمل،GH1312- K 65 – 315
-------------------------، مکمل،GH1318- K65- 88
-------------------------، مکمل، GH1325- K126- 384
 
کتاب‌ها:
ارفع، 1378، خاطرات پرنس ارفع، به‌کوشش علی دهباشی، تهران: سخن و شهاب ثاقب.
رابینو، ه. ل.، 1365، سفرنامه مازندران و استرآباد، ترجمه: غلامعلی وحیدمازندرانی، تهران: ترجمه و نشر کتاب.
طباطبایی مجد، غلامرضا، 1373، معاهدات و قرارداد‌های ‌تاریخی دوره قاجاریه، تهران: بنیاد دکتر افشار.
نوایی، عبدالحسین و نیلوفر کسری، 1377، اسناد میرزا عبد‌الوهاب آصف‌الدوله، تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.
نوری، مصطفی و اشرف سرایلو، 1390، اسناد استرآباد و دشت گرگان در دوره مشروطیت، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.
افشار آرا، محمدرضا، 1380، خراسان و حکمرانان یا تاریخ استانداری خراسان از ابتدا تا پایان عهد قاجار مشهد: محقّق.
سارلی، آراز محمد، 1390، تاریخ ترکمنستان، ج اول، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
--------------، 1384، تاریخ ترکمنستان، ج دوم، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
سدیدی، حمید، 1391، معاهده آخال و نقش آن در تثبیت مرزهای ایران، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد- واحد شاهرود.
سرایلو، اشرف، 1386، "اوضاع استرآباد در جنبش مشروطیت با تکیه بر وضعیت ترکمن‌ها"، مجلۀ گنجینۀ اسناد، ش 66، صص 22-9.
عضدی، احمد، 1385، خشم و غارت، بجنورد: عضدی.
لوگاشوا، بی‌بی رابعه، 1359، ترکمن‌های ‌ایران، تهران: شباهنگ.