نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده روابط بین الملل و رئیس مرکز مطالعات سیاسی بین المللی وزارت امور خارجه

2 دانشجوی دکترا مطالعات بریتانیا دانشگاه تهران، دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات شبه قاره هند دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه

چکیده

پارسی­های هند، گروهی از زرتشتیان ایرانی بودند که هم‌زمان با افول حکمرانی ساسانی و ورود اسلام به ایران، تصمیم گرفتند از جغرافیای سرزمینی ایران خارج شوند. آنها پس از یک سفر پرماجرا و خطرآفرین، سرانجام در سورات و بعدها در گجرات و بمبئی مستقر شدند. آنان در طول قرون، همواره تصویر ایران را به‌عنوان مامِ میهن خویش در اذهان خود و نسل­های بعدی حفظ کردند و به صورت مستمر با ایران و ایرانیان در ارتباط بودند. این جامعه، ابتدا در حوزه کسب‌وکارهای کوچک فعال شد، سپس به‌تدریج و به‌ویژه با ورود استعمارگران غربی، دوره‌ای از پیشرفت تجاری، علمی و صنعتی را در میان جامعه کوچکِ دور از وطنِ پارسی آغاز کرد. این اقدامات، پیشرفت و بالندگی در جامعه‌ هند و در پیِ آن، تأثیرگذاری بر امور زرتشتیان ایران را به همراه داشت. امروزه، این گروه مهاجر در شمارِ اقلیتی مهم، قابل‌احترام و پیشرو، صاحب نفوذ اقتصادی و نقش اجتماعی منحصربه‌فردی در آن کشور هستند که گذشته از اهمیت فرهنگی- تاریخی حضور آنها در هند، می‌توانند برای جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاست‌گذاری داخلی مؤثر باشند.

کلیدواژه‌ها

منابع و مآخذ
فارسی:
آبادانی، فرهاد، 1350، "مهاجرت پارسیان به هندوستان"، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، سال 6، ش. 7، صص 256-252.
-------------، 1356، "سهم پارسیان هندوستان در نگهداری فرهنگ ایران"، هنر و مردم، سال 16، ش. 181، آبان 1356، صص 60-57.
ارشاد، فرهنگ، 1365، مهاجرت تاریخی ایرانیان به هند: قرن هشتم تا هیجدهم میلادی، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
امینی، تورج، 1380، اسنادی از زرتشتیان معاصر ایران (1338-1285ش.)، تهران: سازمان اسناد ملی ایران.
بویس، مری، 1348، دیانت زرتشتی در دوران متأخر، دیانت زرتشتی، ترجمه: فریدوم وهمن، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
-----------، 1381، زردشتیان: باورها و آداب دینی آن‌ها، ترجمه: عسکر بهرامی، تهران: ققنوس.
-----------، 1386، آیین زرتشت کهن روزگار و قدرت ماندگارش، ترجمه: ابوالحسن تهامی، تهران: نگاه.
تاپار، رومیلا، 1387، تاریخ هند، ترجمه: همایون صنعتی‌زاده، قم: نشر ادیان.
جلالی نائینی، سیّد محمّد رضا، 1375، هند در یک نگاه، تهران: شیرازه.
دیانت، محسن، 1397، "نخبگان، ملی‌گرایی و دیاسپورای کرد"، فصلنامه دولت‌پژوهی، سال چهارم، شماره 15، صص 108-79.
شهبازی، عبدالله، 1370، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج 2، جستارهایی از تاریخ معاصر ایران، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی.
شهمردان، رشید، 1361، تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان، تهران: راستی.
صبوری‌فر، فرهاد، 1394، تاریخ روابط پارسیان هند و زرتشتیان ایران، تهران: سازمان انتشارات فروهر.
عبدالله‌پور، محمدرضا، محمد اخباری و محمد کرمی‌راد، 1393، "خرده‌میدان کردستان عراق، عرصه رقابت میدان‌های منطقه‌ای ایران و ترکیه"، فصلنامه علمی و پژوهشی نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، شماره 25، صص20-1.
فولادی، علی، 1381، "عوامل تکوین فرهنگ جدید پارسیان هند، فرهنگ دیپلماسی"، ش. 3و2، بهار 1381.
کای‌بار، آسموسن و مری بویس، 1384، دیانت زرتشتی، ترجمه: فریدون وهمن، تهران: جامی.
هینلز، جان راسل، 1393، آیین زردشت و پارسیان، ترجمه: سعید علیمحمدی، قم: نشر ادیان.
 
لاتین:
Adamson, F. B, 2016, “The Growing Importance of Diaspora Politics”, Current History, November,  291-297.
Alva, Vincent, 2016, “Diaspora and Literary Conflicts”, The Journal for English Language and Literary Studies 6(3), 19-25.
Bajaj, Kriti. 2016. Threads of Continuity, Reorient, 21 June 2016, available at:
Birch, David, Tony Schirato, & Sanjay Srivastava, 2001, Cultural Politics in the Global Age, Australia: Allen & Unwin. 
Cama, Shernaz, 2017, Census 2011 Parsi Demographic Decline, UNESCO Parzar Project, available at:
http://unescoparzor.com(retrieved January 21, 2018).
Carment, David and D. Bercuson. 2008. Introduction, in the World in Canada, Carment and Bercuson, 6-7, Montreal and Kingston: McCill-Queens’s University Press.
Cheran, R., 2003, Diaspora Circulation and Transnationalism as Agents for Change in the Post Conflict Zones of Sri Lanka, Canada, Toronto: York University.
Clifford, J, 1994, “Diasporas”, Cultural Anthropology, 9(3), 302-338.
Cohen, R, 1996, Diasporas and the Nation-State: from Victims to Challenges, International Affairs, 72(3), 507-520.
------------, 1997, Global Diasporas: An Introduction, Seattle: University of Washington. Press
Constant, A. F. & Zimmermann, K. F., 2016. Diaspora Economics: New perspectives, United Nations University with Maastricht University, working papers, Netherlands: MERIT.
Davis, Kingsley, 1951, the Population of India and Pakistan, Princeton, N.J.: Princeton University Press.
Fischer, Michael M. J, 1973, Zoroastrian Iran between Myth and Praxis, A dissertation submitted for doctor of Philosophy, Chicago: University of Chicago.
Hinnells, John R, 2005a, The Zoroastrian Diaspora: Religion and Migration, Oxford, Oxford University Press.
---------------------, 2005b, the Routledge Companion to the Study of Religion, London and New York: Routledge.
Hinnells, John R. and Williams, Alan, 2008, Parsis in India and the Diaspora, Routledge South Asian Religion, London and New York, Routledge.
Karaka, D. F., 1884, History of the Parsis: Including Their Manners, Customs, Religion and Present Position, London: Macmillan.
Kirk, Jason, 2008, “Indian-American and the US-India Nuclear Agreement: Consolidation of an Ethnic Lobby?”, Foreign Policy Analysis, No. 4, 275-300.
Kulke, E., 1978, The Parsees in India: A Minority as Agent Social Change, New Delhi, Vikas Pub. House.
Luhrmann, Tanya M., 1996, The Good Parsi: The Fate of a Colonial Elite in a Postcolonial Society, Cambridge, Massachusetts and London: Harvard University Press.
Neale, Michael, 2013, “in praise of Parsis”, Asian Affairs, 44 (2), 250-171.
Reis, Michele. 2004, “Theorizing Diasporas: Perspectives of “Classical” and “Contemporary” Diaspora”, International Migration, 42(2).
Ringer, Monica. 2009. Reform Transplanted: Parsi Agents of Change amongst Zoroastrians in Nineteenth-Century Iran, Iranian Studies, 42(4), September 2009, 549-560.
Safran, William. 1991, “Diasporas in Modern Societies: Myth of Homeland and Return”, Diaspora, 1 (1), 83-99.
-----------------. 2004, “Deconstructing and Comparing Diasporas”, Diaspora, Identity and Religion: New Directions in Theory and Research, Waltraud Kokot, Khachig Tololyan and Carolin Alphonso (eds.), London and New York: Routledge, 9-29.
Sanjana, Jehangir B. 1935, Ancient Persia and the Parsis, Bombay: nk.
Shain, Y. 2002, “Role of Diasporas in Conflict Perpetuation or Resolution”, SAIS Review, vol. 22, No. 2, 115-144.
Stausberg, Michael. 2012, “From Power to Powerlessness: Zoroastrianism in Iranian History”, Religious Minorities in the Middle East: Domination, Self-Empowerment, Accommodation, Leiden: Brill, 171-193.
----------------------, 1999, “Conceiving and Researching Transnationalism”, Journal of Ethnic and Racial Studies, 22 (2).
Weaver, David J. 2012, The Parsi Dilemma: A New Zealand Perspective, A Thesis Submitted to Victoria University of Wellington for the Degree of M. A. in Asian Studies, Wellington, Victoria University of Wellington