نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 مدرس حق التدریس

چکیده

چند دهه پس از به قدرت رسیدن سلسله یوان (مغولان چین) توسط قوبیلای قاآن و هم‌زمان، تأسیس حکومت ایلخانان در ایران، روابط حسنه‌ای میان دو قدرت از طریق جاده ابریشم برقرار شد. ایلخانان با کمک حکومت محلی آل‌طیبی در جزیره کیش به‌عنوان دست‌‌نشاندگان خود در خلیج ‌فارس، روابط دریایی را پیش گرفتند. با استقرار خاندان تاجرپیشه‌ ملک‌الاسلام طیبی در جزیره کیش طی نیمه دوم قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری قمری، این خاندان فعالیت‌های تجاری خود را در دو حوزه خلیج ‌فارس(جزیره کیش) و اقیانوس هند متمرکز کردند. چنانکه ملک‌الاسلام جمال‌‌الدین ابراهیم طیبی در جزیره کیش و برادرش تقی‌الدین ابراهیم در سواحل معبر در هند با تأسیس نمایندگی‌‌های تجاری ساحلی، زمینه‌‌های ارتباطات دریایی ایران با چین را از طریق اقیانوس هند فراهم نمودند و در سال 697 ق. یکی از فرزندان ملک‌الاسلام به نام ملک فخرالدین احمد طیبی به‌عنوان سفیر از سوی غازان به دربار تیمور قاآن در چین اعزام شد. مسئله مقاله حاضر آن است که هدف و عوامل مؤثر بر این سفارت را بررسی کند. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که اهداف اقتصادی (تجارت دریایی به‌عنوان اورتاق) بر سایر انگیزه‌های دربار ایلخانان برتری داشته است، اما کارشکنی‌های ملوک هرموز بر ناکامی این سفارت تأثیرات اساسی گذاشته بود. در این پژوهش، انگیزه‌ها و عوامل مؤثر بر مأموریت ملک فخرالدین احمد طیبی از نظر شرایط محلی، منطقه‌ای و جهانی با بهره‌گیری از منابع مکتوب ایرانی و چینی و نیز پژوهش میدانی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

منابع و مآخذ
مطالعات میدانی:
پیمایش میدانی جزیره کیش توسط نگارندگان به‌همراه دکتر یاسوهیرو یوکائیچی، تاتسویا موری در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۶.
علی بحرانی‌پور، پیمایش هانگچئو (بندر خنسای) در ۱۰ می ۲۰۱۵
علی بحرانی‌پور، پیمایش بنادر عمان از جمله محوطه تاریخی قلهات، بندر صور، بندر صحار بندرگاههای مسقط و مطرح در آبان ۱۳۹۶.
 
فارسی:
آذری، علاءالدین، 1366، تاریخ روابط ایران و چین، تهران: امیرکبیر.
ابن‌بطوطه، ۱۳۷۶، سفرنامه ابن‌بطوطه، ترجمه: علی موحد، چ ۶، تهران: آگه.
ابن‌حوقل، ۱۳۴۵، صوره‌الارض، ترجمه: جعفر شعار، تهران: بنیاد فرهنگ.
ابن‌مجاور، جمال‌الدین ابی الفتح یوسف بن یعقوب بن محمد الشیبانی الدمشقی،۱۹۵۱، صفه بلاد الیمن و مکه و بعض الحجاز (تاریخ المستبصر)، به‌تصحیح: اوسکر لوفغرین، لیدن: بریل.
ابوالفداء، اسماعیل بن علی، ۱۳۴۹، تقویم‌البلدان، ترجمه: عبدالمحمد آیتی، تهران، بنیاد فرهنگ ایران.
ادریسی، شریف، ۱۹۹۲، نزهه المشتاق، به‌تصحیح: فؤاد سزگین، فرانکفورت: معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه.
اصطخری. ابراهیم بن محمد۱۳۷۴، ‌المسالک و الممالک، به‌تصحیح: ایرج افشار، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
افشار. ایرج، ۱۳۷۲، «جنگ چینی یا سفینه پوسی (ایلانی)» خطای‌‌نامه، چاپ ۲، به‌کوشش: ایرج افشار، تهران: مرکز اسناد فرهنگی آسیا.
اقبال آشتیانی، عباس، ۱۳۸۴، مطالعاتی در باب بحرین و جزایر و سواحل خلیج فارس، تهران: اساطیر.
برتشنایدر، امیلی، ۱۳۸۱، ایران و ماوراءالنهر در نوشته‌های چینی و مغولی سده‌های میانه، ترجمه: هاشم رجب‌زاده، تهران: موقوفات دکتر محمود افشار.
جوادی، حسن، ۱۳۵۱، "ایران از دیده سیاحان اروپایی در دوره ایلخانان"، بررسیهای تاریخی، سال هفتم، شماره چهارم (مهر- آبان).
جین یوان. فنگ، ]بی‌تا[، فرهنگ اسلامی و ایران در چین، ترجمه: محمدجواد امیدوارنیا، تهران: الهدی.
حافظ ابرو. عبدالله خوافی، ۱۳۷۵، جغرافیای حافظ ابرو، به‌تصحیح: صادق سجادی، تهران: میراث مکتوب.
حموی، یاقوت، ]بی‌تا[، معجم‌البلدان، تحقیق: عبدالرحمن المرعشی، بیروت: دارالحیاء التراث العربی و مؤسسه التاریخ العربی.
---------- 1362، برگزیده مشترک یاقوت حموی، چاپ دوم، ترجمه: محمد پروین‌گنابادی، تهران: امیرکبیر.
خیراندیش، عبدالرسول، ۱۳۹۴، فارسیان در برابر مغولان، تهران: آبادبوم.
دانشپورپرور، فخری، ۱۳۷۶، "یافته‌های ظروف چینی جزیره هرموز و نقش این جزیره در بازرگانی ایران و چین" یادنامه گردهمایی باستانشناسی شوش(۲۸-۲۵ فروردین ۱۳۷۲)، ج۱، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.
شبانکاره‌ای، ۱۳۷۶، مجمع‌الانساب، چاپ دوم، بهتصحیح: میرهاشم محدث، تهران: امیرکبیر.
فیتز جرالد، ادوادر، 1376، تاریخ فرهنگ چین، ترجمه: اسماعیل دولتشاهی، تهران : انتشارات علمی و فرهنگی.
القاشانی، ابو القاسم عبدالله بن محمد (عبدالله بن علی کاشانی)، ۱۴۸۴، تاریخ اولجایتو، چاپ دوم، به‌اهتمام: مهین همبلی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
قزوینی، محمد، ۱۳۶۳، "ملوک هرمز"، یادداشتهای قزوینی، ج ۹، چاپ سوم، به‌کوشش: ایرج افشار، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
کاوتس، رالف، ۱۳۹۲، چشم‌اندازهایی از جاده ابریشم دریایی، ترجمه: محمدباقر وثوقی و پریسا صیادی، تهران: پژوهشکده تاریخ اسلام.
لسترنج. گی.، ۱۳۷۷، جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی، چاپ سوم، ترجمه: محمود عرفان، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
مارکوپولو، ۱۳۶۳، سفرنامه مارکوپولو، ترجمه: منصور سجادی و آنجلا دی. جوانی رومانو، تهران: گویش.
مستوفی قزوینی، حمدالله، ۱۳۸۱، نزهه‌القلوب، به‌تصحیح: محمد دبیرسیاقی، قزوین: حدیث امروز.
مظاهری. علی، ۱۳۷۲، جاده ابریشم، ترجمه: ملک‌ناصر نوبان، تهران: پژوهشگاه.
منشی‌کرمانی، ناصرالدین، ۱۳۶۲، سمط‌العلی للحضره العلیا، چاپ دوم، به‌اهتمام: محمد قزوینی و عباس اقبال، تهران: اساطیر.
نطنزی، معین‌الدین، ۱۳۸۳، منتخب‌التواریخ معینی، به‌تصحیح: پروین استخری، تهران: اساطیر.
نوایی، عبدالحسین، ۱۳۶۴، ایران و جهان از مغول تا قاجاریه، تهران: هما.
نوری اژدری، نورالدین بن محمد،۱۳۸۱، غازان‌نامه منظوم، به‌کوشش: محمود مدبّری، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.
وانگ، ای. دان، ۱۳۷۹، تاریخ چین از جامع‌التواریخ خواجه رشیدالدین فضل‌الله، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
وثوقی، محمدباقر، ۱۳۹۵، میراث دریانوردان ایرانی در بنادر چین: بنادر گوانجو، چوانجو، خانجو، تهران: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری.
وصاف‌الحضره شیرازی. فضل‌الله بن عبدالله، ۱۳۳۸، تاریخ وصاف‌الحضره، بمبئی: ]بی‌نا[.
ویتلس، دوراکه، ۱۳۵۳، سفیران پاپ به دربار خانان مغول، ترجمه: مسعود رجب‌نیا، تهران: خوارزمی.
همدانی، رشیدالدین فضل‌الله، ۱۳۷۳، جامع‌التواریخ، بهتصحیح: محمد روشن و مصطفی موسوی، تهران: البرز.
-----------------------  ۱۹۶۵، جامع التواریخ، به‌تصحیح: آ. آ. رومانسکویچ، ل. آ. ختاقوروف و ع. ع. علیزاده، مسکو: دانش.
یاجیما، هیکوییچی، ۱۹۷۵، "تجارت دریای هند در دوره امپراتوری مغول"، ترجمه: ریوکو واتابه، منتشر شده به زبان ژاپنی در مجله: Toyogakuho,vol 57no3-4 (این منبع ترجمه‌ای از ژاپنی به فارسی است که منتشر نشده است).
 
لاتین:
Chau Ju-kua, Chu-fan-chi, 1965, on the Chinese and Arab Trade in the Twelfth and Thirteenth Centuries, Friedrich Hirth and W.W. Rockhill, Taipei: Literature House, Ltd.
Fang Lili, 2010, Chinese Ceramics: A History of Elegance, translator: William Wang, Beijing: China International Press.
Yihao Qiu "After Fakhr-addin's Mission"(under publishing)
MozalTorao, November 1982, "The Lost Fleet of Kublai Khan" National Geographic, pp. 640-635
Schottenhammer, Angela, 2008, The East Asian Mediterranean Maritime Crossroads of Culture Commerce and Human Migration, Wiesbaden: Harrasowitz Verlag.
Texira. Pedro, 1902, The Travels of Pedro Texira with His Kings of Harmuz and Extracts from His "Kings of Persia", Trans and ed, William f. Sinclair, London: Hakluyt Society.
Xu Xiaolong, 2010, Porcelain of Ancient China, Translator: Shao Da, Beijing: China International Press.
Yingscheng, Liu, 2008, "Muslim Merchants in Mongol Yuan China" The East Asian Mediterranean Maritime Crossroads of Culture Commerce and Human Migration, Wiesbaden: Harrasowitz Verlag.
Yokkaichi, 2008, "Chinese and Muslim Diaspora" The East Asian Mediterranean Maritime Crossroads of Culture Commerce and Human Migration, Wiesbaden: Harrasowitz Verlag.
金華黄先生文集,Jin-hua Huang xian-sheng wenji (Collected Works of MasterrHuaung of Jinghua)巻三五Vol. 35, 松江嘉定等處海運千戸楊君墓誌銘 Epitaph of Yang-jun (Mr.Yang Shu).
 
 
 
منابع و مآخذ
مطالعات میدانی:
پیمایش میدانی جزیره کیش توسط نگارندگان به‌همراه دکتر یاسوهیرو یوکائیچی، تاتسویا موری در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۶.
علی بحرانی‌پور، پیمایش هانگچئو (بندر خنسای) در ۱۰ می ۲۰۱۵
علی بحرانی‌پور، پیمایش بنادر عمان از جمله محوطه تاریخی قلهات، بندر صور، بندر صحار بندرگاههای مسقط و مطرح در آبان ۱۳۹۶.
 
فارسی:
آذری، علاءالدین، 1366، تاریخ روابط ایران و چین، تهران: امیرکبیر.
ابن‌بطوطه، ۱۳۷۶، سفرنامه ابن‌بطوطه، ترجمه: علی موحد، چ ۶، تهران: آگه.
ابن‌حوقل، ۱۳۴۵، صوره‌الارض، ترجمه: جعفر شعار، تهران: بنیاد فرهنگ.
ابن‌مجاور، جمال‌الدین ابی الفتح یوسف بن یعقوب بن محمد الشیبانی الدمشقی،۱۹۵۱، صفه بلاد الیمن و مکه و بعض الحجاز (تاریخ المستبصر)، به‌تصحیح: اوسکر لوفغرین، لیدن: بریل.
ابوالفداء، اسماعیل بن علی، ۱۳۴۹، تقویم‌البلدان، ترجمه: عبدالمحمد آیتی، تهران، بنیاد فرهنگ ایران.
ادریسی، شریف، ۱۹۹۲، نزهه المشتاق، به‌تصحیح: فؤاد سزگین، فرانکفورت: معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه.
اصطخری. ابراهیم بن محمد۱۳۷۴، ‌المسالک و الممالک، به‌تصحیح: ایرج افشار، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
افشار. ایرج، ۱۳۷۲، «جنگ چینی یا سفینه پوسی (ایلانی)» خطای‌‌نامه، چاپ ۲، به‌کوشش: ایرج افشار، تهران: مرکز اسناد فرهنگی آسیا.
اقبال آشتیانی، عباس، ۱۳۸۴، مطالعاتی در باب بحرین و جزایر و سواحل خلیج فارس، تهران: اساطیر.
برتشنایدر، امیلی، ۱۳۸۱، ایران و ماوراءالنهر در نوشته‌های چینی و مغولی سده‌های میانه، ترجمه: هاشم رجب‌زاده، تهران: موقوفات دکتر محمود افشار.
جوادی، حسن، ۱۳۵۱، "ایران از دیده سیاحان اروپایی در دوره ایلخانان"، بررسیهای تاریخی، سال هفتم، شماره چهارم (مهر- آبان).
جین یوان. فنگ، ]بی‌تا[، فرهنگ اسلامی و ایران در چین، ترجمه: محمدجواد امیدوارنیا، تهران: الهدی.
حافظ ابرو. عبدالله خوافی، ۱۳۷۵، جغرافیای حافظ ابرو، به‌تصحیح: صادق سجادی، تهران: میراث مکتوب.
حموی، یاقوت، ]بی‌تا[، معجم‌البلدان، تحقیق: عبدالرحمن المرعشی، بیروت: دارالحیاء التراث العربی و مؤسسه التاریخ العربی.
---------- 1362، برگزیده مشترک یاقوت حموی، چاپ دوم، ترجمه: محمد پروین‌گنابادی، تهران: امیرکبیر.
خیراندیش، عبدالرسول، ۱۳۹۴، فارسیان در برابر مغولان، تهران: آبادبوم.
دانشپورپرور، فخری، ۱۳۷۶، "یافته‌های ظروف چینی جزیره هرموز و نقش این جزیره در بازرگانی ایران و چین" یادنامه گردهمایی باستانشناسی شوش(۲۸-۲۵ فروردین ۱۳۷۲)، ج۱، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.
شبانکاره‌ای، ۱۳۷۶، مجمع‌الانساب، چاپ دوم، بهتصحیح: میرهاشم محدث، تهران: امیرکبیر.
فیتز جرالد، ادوادر، 1376، تاریخ فرهنگ چین، ترجمه: اسماعیل دولتشاهی، تهران : انتشارات علمی و فرهنگی.
القاشانی، ابو القاسم عبدالله بن محمد (عبدالله بن علی کاشانی)، ۱۴۸۴، تاریخ اولجایتو، چاپ دوم، به‌اهتمام: مهین همبلی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
قزوینی، محمد، ۱۳۶۳، "ملوک هرمز"، یادداشتهای قزوینی، ج ۹، چاپ سوم، به‌کوشش: ایرج افشار، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
کاوتس، رالف، ۱۳۹۲، چشم‌اندازهایی از جاده ابریشم دریایی، ترجمه: محمدباقر وثوقی و پریسا صیادی، تهران: پژوهشکده تاریخ اسلام.
لسترنج. گی.، ۱۳۷۷، جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی، چاپ سوم، ترجمه: محمود عرفان، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
مارکوپولو، ۱۳۶۳، سفرنامه مارکوپولو، ترجمه: منصور سجادی و آنجلا دی. جوانی رومانو، تهران: گویش.
مستوفی قزوینی، حمدالله، ۱۳۸۱، نزهه‌القلوب، به‌تصحیح: محمد دبیرسیاقی، قزوین: حدیث امروز.
مظاهری. علی، ۱۳۷۲، جاده ابریشم، ترجمه: ملک‌ناصر نوبان، تهران: پژوهشگاه.
منشی‌کرمانی، ناصرالدین، ۱۳۶۲، سمط‌العلی للحضره العلیا، چاپ دوم، به‌اهتمام: محمد قزوینی و عباس اقبال، تهران: اساطیر.
نطنزی، معین‌الدین، ۱۳۸۳، منتخب‌التواریخ معینی، به‌تصحیح: پروین استخری، تهران: اساطیر.
نوایی، عبدالحسین، ۱۳۶۴، ایران و جهان از مغول تا قاجاریه، تهران: هما.
نوری اژدری، نورالدین بن محمد،۱۳۸۱، غازان‌نامه منظوم، به‌کوشش: محمود مدبّری، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.
وانگ، ای. دان، ۱۳۷۹، تاریخ چین از جامع‌التواریخ خواجه رشیدالدین فضل‌الله، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
وثوقی، محمدباقر، ۱۳۹۵، میراث دریانوردان ایرانی در بنادر چین: بنادر گوانجو، چوانجو، خانجو، تهران: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری.
وصاف‌الحضره شیرازی. فضل‌الله بن عبدالله، ۱۳۳۸، تاریخ وصاف‌الحضره، بمبئی: ]بی‌نا[.
ویتلس، دوراکه، ۱۳۵۳، سفیران پاپ به دربار خانان مغول، ترجمه: مسعود رجب‌نیا، تهران: خوارزمی.
همدانی، رشیدالدین فضل‌الله، ۱۳۷۳، جامع‌التواریخ، بهتصحیح: محمد روشن و مصطفی موسوی، تهران: البرز.
-----------------------  ۱۹۶۵، جامع التواریخ، به‌تصحیح: آ. آ. رومانسکویچ، ل. آ. ختاقوروف و ع. ع. علیزاده، مسکو: دانش.
یاجیما، هیکوییچی، ۱۹۷۵، "تجارت دریای هند در دوره امپراتوری مغول"، ترجمه: ریوکو واتابه، منتشر شده به زبان ژاپنی در مجله: Toyogakuho,vol 57no3-4 (این منبع ترجمه‌ای از ژاپنی به فارسی است که منتشر نشده است).
 
لاتین:
Chau Ju-kua, Chu-fan-chi, 1965, on the Chinese and Arab Trade in the Twelfth and Thirteenth Centuries, Friedrich Hirth and W.W. Rockhill, Taipei: Literature House, Ltd.
Fang Lili, 2010, Chinese Ceramics: A History of Elegance, translator: William Wang, Beijing: China International Press.
Yihao Qiu "After Fakhr-addin's Mission"(under publishing)
MozalTorao, November 1982, "The Lost Fleet of Kublai Khan" National Geographic, pp. 640-635
Schottenhammer, Angela, 2008, The East Asian Mediterranean Maritime Crossroads of Culture Commerce and Human Migration, Wiesbaden: Harrasowitz Verlag.
Texira. Pedro, 1902, The Travels of Pedro Texira with His Kings of Harmuz and Extracts from His "Kings of Persia", Trans and ed, William f. Sinclair, London: Hakluyt Society.
Xu Xiaolong, 2010, Porcelain of Ancient China, Translator: Shao Da, Beijing: China International Press.
Yingscheng, Liu, 2008, "Muslim Merchants in Mongol Yuan China" The East Asian Mediterranean Maritime Crossroads of Culture Commerce and Human Migration, Wiesbaden: Harrasowitz Verlag.
Yokkaichi, 2008, "Chinese and Muslim Diaspora" The East Asian Mediterranean Maritime Crossroads of Culture Commerce and Human Migration, Wiesbaden: Harrasowitz Verlag.
金華黄先生文集,Jin-hua Huang xian-sheng wenji (Collected Works of MasterrHuaung of Jinghua)巻三五Vol. 35, 松江嘉定等處海運千戸楊君墓誌銘 Epitaph of Yang-jun (Mr.Yang Shu).
 
منابع و مآخذ
مطالعات میدانی:
پیمایش میدانی جزیره کیش توسط نگارندگان به‌همراه دکتر یاسوهیرو یوکائیچی، تاتسویا موری در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۶.
علی بحرانی‌پور، پیمایش هانگچئو (بندر خنسای) در ۱۰ می ۲۰۱۵
علی بحرانی‌پور، پیمایش بنادر عمان از جمله محوطه تاریخی قلهات، بندر صور، بندر صحار بندرگاههای مسقط و مطرح در آبان ۱۳۹۶.
 
فارسی:
آذری، علاءالدین، 1366، تاریخ روابط ایران و چین، تهران: امیرکبیر.
ابن‌بطوطه، ۱۳۷۶، سفرنامه ابن‌بطوطه، ترجمه: علی موحد، چ ۶، تهران: آگه.
ابن‌حوقل، ۱۳۴۵، صوره‌الارض، ترجمه: جعفر شعار، تهران: بنیاد فرهنگ.
ابن‌مجاور، جمال‌الدین ابی الفتح یوسف بن یعقوب بن محمد الشیبانی الدمشقی،۱۹۵۱، صفه بلاد الیمن و مکه و بعض الحجاز (تاریخ المستبصر)، به‌تصحیح: اوسکر لوفغرین، لیدن: بریل.
ابوالفداء، اسماعیل بن علی، ۱۳۴۹، تقویم‌البلدان، ترجمه: عبدالمحمد آیتی، تهران، بنیاد فرهنگ ایران.
ادریسی، شریف، ۱۹۹۲، نزهه المشتاق، به‌تصحیح: فؤاد سزگین، فرانکفورت: معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه.
اصطخری. ابراهیم بن محمد۱۳۷۴، ‌المسالک و الممالک، به‌تصحیح: ایرج افشار، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
افشار. ایرج، ۱۳۷۲، «جنگ چینی یا سفینه پوسی (ایلانی)» خطای‌‌نامه، چاپ ۲، به‌کوشش: ایرج افشار، تهران: مرکز اسناد فرهنگی آسیا.
اقبال آشتیانی، عباس، ۱۳۸۴، مطالعاتی در باب بحرین و جزایر و سواحل خلیج فارس، تهران: اساطیر.
برتشنایدر، امیلی، ۱۳۸۱، ایران و ماوراءالنهر در نوشته‌های چینی و مغولی سده‌های میانه، ترجمه: هاشم رجب‌زاده، تهران: موقوفات دکتر محمود افشار.
جوادی، حسن، ۱۳۵۱، "ایران از دیده سیاحان اروپایی در دوره ایلخانان"، بررسیهای تاریخی، سال هفتم، شماره چهارم (مهر- آبان).
جین یوان. فنگ، ]بی‌تا[، فرهنگ اسلامی و ایران در چین، ترجمه: محمدجواد امیدوارنیا، تهران: الهدی.
حافظ ابرو. عبدالله خوافی، ۱۳۷۵، جغرافیای حافظ ابرو، به‌تصحیح: صادق سجادی، تهران: میراث مکتوب.
حموی، یاقوت، ]بی‌تا[، معجم‌البلدان، تحقیق: عبدالرحمن المرعشی، بیروت: دارالحیاء التراث العربی و مؤسسه التاریخ العربی.
---------- 1362، برگزیده مشترک یاقوت حموی، چاپ دوم، ترجمه: محمد پروین‌گنابادی، تهران: امیرکبیر.
خیراندیش، عبدالرسول، ۱۳۹۴، فارسیان در برابر مغولان، تهران: آبادبوم.
دانشپورپرور، فخری، ۱۳۷۶، "یافته‌های ظروف چینی جزیره هرموز و نقش این جزیره در بازرگانی ایران و چین" یادنامه گردهمایی باستانشناسی شوش(۲۸-۲۵ فروردین ۱۳۷۲)، ج۱، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.
شبانکاره‌ای، ۱۳۷۶، مجمع‌الانساب، چاپ دوم، بهتصحیح: میرهاشم محدث، تهران: امیرکبیر.
فیتز جرالد، ادوادر، 1376، تاریخ فرهنگ چین، ترجمه: اسماعیل دولتشاهی، تهران : انتشارات علمی و فرهنگی.
القاشانی، ابو القاسم عبدالله بن محمد (عبدالله بن علی کاشانی)، ۱۴۸۴، تاریخ اولجایتو، چاپ دوم، به‌اهتمام: مهین همبلی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
قزوینی، محمد، ۱۳۶۳، "ملوک هرمز"، یادداشتهای قزوینی، ج ۹، چاپ سوم، به‌کوشش: ایرج افشار، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
کاوتس، رالف، ۱۳۹۲، چشم‌اندازهایی از جاده ابریشم دریایی، ترجمه: محمدباقر وثوقی و پریسا صیادی، تهران: پژوهشکده تاریخ اسلام.
لسترنج. گی.، ۱۳۷۷، جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی، چاپ سوم، ترجمه: محمود عرفان، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
مارکوپولو، ۱۳۶۳، سفرنامه مارکوپولو، ترجمه: منصور سجادی و آنجلا دی. جوانی رومانو، تهران: گویش.
مستوفی قزوینی، حمدالله، ۱۳۸۱، نزهه‌القلوب، به‌تصحیح: محمد دبیرسیاقی، قزوین: حدیث امروز.
مظاهری. علی، ۱۳۷۲، جاده ابریشم، ترجمه: ملک‌ناصر نوبان، تهران: پژوهشگاه.
منشی‌کرمانی، ناصرالدین، ۱۳۶۲، سمط‌العلی للحضره العلیا، چاپ دوم، به‌اهتمام: محمد قزوینی و عباس اقبال، تهران: اساطیر.
نطنزی، معین‌الدین، ۱۳۸۳، منتخب‌التواریخ معینی، به‌تصحیح: پروین استخری، تهران: اساطیر.
نوایی، عبدالحسین، ۱۳۶۴، ایران و جهان از مغول تا قاجاریه، تهران: هما.
نوری اژدری، نورالدین بن محمد،۱۳۸۱، غازان‌نامه منظوم، به‌کوشش: محمود مدبّری، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.
وانگ، ای. دان، ۱۳۷۹، تاریخ چین از جامع‌التواریخ خواجه رشیدالدین فضل‌الله، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
وثوقی، محمدباقر، ۱۳۹۵، میراث دریانوردان ایرانی در بنادر چین: بنادر گوانجو، چوانجو، خانجو، تهران: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری.
وصاف‌الحضره شیرازی. فضل‌الله بن عبدالله، ۱۳۳۸، تاریخ وصاف‌الحضره، بمبئی: ]بی‌نا[.
ویتلس، دوراکه، ۱۳۵۳، سفیران پاپ به دربار خانان مغول، ترجمه: مسعود رجب‌نیا، تهران: خوارزمی.
همدانی، رشیدالدین فضل‌الله، ۱۳۷۳، جامع‌التواریخ، بهتصحیح: محمد روشن و مصطفی موسوی، تهران: البرز.
-----------------------  ۱۹۶۵، جامع التواریخ، به‌تصحیح: آ. آ. رومانسکویچ، ل. آ. ختاقوروف و ع. ع. علیزاده، مسکو: دانش.
یاجیما، هیکوییچی، ۱۹۷۵، "تجارت دریای هند در دوره امپراتوری مغول"، ترجمه: ریوکو واتابه، منتشر شده به زبان ژاپنی در مجله: Toyogakuho,vol 57no3-4 (این منبع ترجمه‌ای از ژاپنی به فارسی است که منتشر نشده است).
 
لاتین:
Chau Ju-kua, Chu-fan-chi, 1965, on the Chinese and Arab Trade in the Twelfth and Thirteenth Centuries, Friedrich Hirth and W.W. Rockhill, Taipei: Literature House, Ltd.
Fang Lili, 2010, Chinese Ceramics: A History of Elegance, translator: William Wang, Beijing: China International Press.
Yihao Qiu "After Fakhr-addin's Mission"(under publishing)
MozalTorao, November 1982, "The Lost Fleet of Kublai Khan" National Geographic, pp. 640-635
Schottenhammer, Angela, 2008, The East Asian Mediterranean Maritime Crossroads of Culture Commerce and Human Migration, Wiesbaden: Harrasowitz Verlag.
Texira. Pedro, 1902, The Travels of Pedro Texira with His Kings of Harmuz and Extracts from His "Kings of Persia", Trans and ed, William f. Sinclair, London: Hakluyt Society.
Xu Xiaolong, 2010, Porcelain of Ancient China, Translator: Shao Da, Beijing: China International Press.
Yingscheng, Liu, 2008, "Muslim Merchants in Mongol Yuan China" The East Asian Mediterranean Maritime Crossroads of Culture Commerce and Human Migration, Wiesbaden: Harrasowitz Verlag.
Yokkaichi, 2008, "Chinese and Muslim Diaspora" The East Asian Mediterranean Maritime Crossroads of Culture Commerce and Human Migration, Wiesbaden: Harrasowitz Verlag.
金華黄先生文集,Jin-hua Huang xian-sheng wenji (Collected Works of MasterrHuaung of Jinghua)巻三五Vol. 35, 松江嘉定等處海運千戸楊君墓誌銘 Epitaph of Yang-jun (Mr.Yang Shu).
 
 
 
منابع و مآخذ
مطالعات میدانی:
پیمایش میدانی جزیره کیش توسط نگارندگان به‌همراه دکتر یاسوهیرو یوکائیچی، تاتسویا موری در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۶.
علی بحرانی‌پور، پیمایش هانگچئو (بندر خنسای) در ۱۰ می ۲۰۱۵
علی بحرانی‌پور، پیمایش بنادر عمان از جمله محوطه تاریخی قلهات، بندر صور، بندر صحار بندرگاههای مسقط و مطرح در آبان ۱۳۹۶.
 
فارسی:
آذری، علاءالدین، 1366، تاریخ روابط ایران و چین، تهران: امیرکبیر.
ابن‌بطوطه، ۱۳۷۶، سفرنامه ابن‌بطوطه، ترجمه: علی موحد، چ ۶، تهران: آگه.
ابن‌حوقل، ۱۳۴۵، صوره‌الارض، ترجمه: جعفر شعار، تهران: بنیاد فرهنگ.
ابن‌مجاور، جمال‌الدین ابی الفتح یوسف بن یعقوب بن محمد الشیبانی الدمشقی،۱۹۵۱، صفه بلاد الیمن و مکه و بعض الحجاز (تاریخ المستبصر)، به‌تصحیح: اوسکر لوفغرین، لیدن: بریل.
ابوالفداء، اسماعیل بن علی، ۱۳۴۹، تقویم‌البلدان، ترجمه: عبدالمحمد آیتی، تهران، بنیاد فرهنگ ایران.
ادریسی، شریف، ۱۹۹۲، نزهه المشتاق، به‌تصحیح: فؤاد سزگین، فرانکفورت: معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه.
اصطخری. ابراهیم بن محمد۱۳۷۴، ‌المسالک و الممالک، به‌تصحیح: ایرج افشار، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
افشار. ایرج، ۱۳۷۲، «جنگ چینی یا سفینه پوسی (ایلانی)» خطای‌‌نامه، چاپ ۲، به‌کوشش: ایرج افشار، تهران: مرکز اسناد فرهنگی آسیا.
اقبال آشتیانی، عباس، ۱۳۸۴، مطالعاتی در باب بحرین و جزایر و سواحل خلیج فارس، تهران: اساطیر.
برتشنایدر، امیلی، ۱۳۸۱، ایران و ماوراءالنهر در نوشته‌های چینی و مغولی سده‌های میانه، ترجمه: هاشم رجب‌زاده، تهران: موقوفات دکتر محمود افشار.
جوادی، حسن، ۱۳۵۱، "ایران از دیده سیاحان اروپایی در دوره ایلخانان"، بررسیهای تاریخی، سال هفتم، شماره چهارم (مهر- آبان).
جین یوان. فنگ، ]بی‌تا[، فرهنگ اسلامی و ایران در چین، ترجمه: محمدجواد امیدوارنیا، تهران: الهدی.
حافظ ابرو. عبدالله خوافی، ۱۳۷۵، جغرافیای حافظ ابرو، به‌تصحیح: صادق سجادی، تهران: میراث مکتوب.
حموی، یاقوت، ]بی‌تا[، معجم‌البلدان، تحقیق: عبدالرحمن المرعشی، بیروت: دارالحیاء التراث العربی و مؤسسه التاریخ العربی.
---------- 1362، برگزیده مشترک یاقوت حموی، چاپ دوم، ترجمه: محمد پروین‌گنابادی، تهران: امیرکبیر.
خیراندیش، عبدالرسول، ۱۳۹۴، فارسیان در برابر مغولان، تهران: آبادبوم.
دانشپورپرور، فخری، ۱۳۷۶، "یافته‌های ظروف چینی جزیره هرموز و نقش این جزیره در بازرگانی ایران و چین" یادنامه گردهمایی باستانشناسی شوش(۲۸-۲۵ فروردین ۱۳۷۲)، ج۱، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.
شبانکاره‌ای، ۱۳۷۶، مجمع‌الانساب، چاپ دوم، بهتصحیح: میرهاشم محدث، تهران: امیرکبیر.
فیتز جرالد، ادوادر، 1376، تاریخ فرهنگ چین، ترجمه: اسماعیل دولتشاهی، تهران : انتشارات علمی و فرهنگی.
القاشانی، ابو القاسم عبدالله بن محمد (عبدالله بن علی کاشانی)، ۱۴۸۴، تاریخ اولجایتو، چاپ دوم، به‌اهتمام: مهین همبلی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
قزوینی، محمد، ۱۳۶۳، "ملوک هرمز"، یادداشتهای قزوینی، ج ۹، چاپ سوم، به‌کوشش: ایرج افشار، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
کاوتس، رالف، ۱۳۹۲، چشم‌اندازهایی از جاده ابریشم دریایی، ترجمه: محمدباقر وثوقی و پریسا صیادی، تهران: پژوهشکده تاریخ اسلام.
لسترنج. گی.، ۱۳۷۷، جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی، چاپ سوم، ترجمه: محمود عرفان، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
مارکوپولو، ۱۳۶۳، سفرنامه مارکوپولو، ترجمه: منصور سجادی و آنجلا دی. جوانی رومانو، تهران: گویش.
مستوفی قزوینی، حمدالله، ۱۳۸۱، نزهه‌القلوب، به‌تصحیح: محمد دبیرسیاقی، قزوین: حدیث امروز.
مظاهری. علی، ۱۳۷۲، جاده ابریشم، ترجمه: ملک‌ناصر نوبان، تهران: پژوهشگاه.
منشی‌کرمانی، ناصرالدین، ۱۳۶۲، سمط‌العلی للحضره العلیا، چاپ دوم، به‌اهتمام: محمد قزوینی و عباس اقبال، تهران: اساطیر.
نطنزی، معین‌الدین، ۱۳۸۳، منتخب‌التواریخ معینی، به‌تصحیح: پروین استخری، تهران: اساطیر.
نوایی، عبدالحسین، ۱۳۶۴، ایران و جهان از مغول تا قاجاریه، تهران: هما.
نوری اژدری، نورالدین بن محمد،۱۳۸۱، غازان‌نامه منظوم، به‌کوشش: محمود مدبّری، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.
وانگ، ای. دان، ۱۳۷۹، تاریخ چین از جامع‌التواریخ خواجه رشیدالدین فضل‌الله، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
وثوقی، محمدباقر، ۱۳۹۵، میراث دریانوردان ایرانی در بنادر چین: بنادر گوانجو، چوانجو، خانجو، تهران: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری.
وصاف‌الحضره شیرازی. فضل‌الله بن عبدالله، ۱۳۳۸، تاریخ وصاف‌الحضره، بمبئی: ]بی‌نا[.
ویتلس، دوراکه، ۱۳۵۳، سفیران پاپ به دربار خانان مغول، ترجمه: مسعود رجب‌نیا، تهران: خوارزمی.
همدانی، رشیدالدین فضل‌الله، ۱۳۷۳، جامع‌التواریخ، بهتصحیح: محمد روشن و مصطفی موسوی، تهران: البرز.
-----------------------  ۱۹۶۵، جامع التواریخ، به‌تصحیح: آ. آ. رومانسکویچ، ل. آ. ختاقوروف و ع. ع. علیزاده، مسکو: دانش.
یاجیما، هیکوییچی، ۱۹۷۵، "تجارت دریای هند در دوره امپراتوری مغول"، ترجمه: ریوکو واتابه، منتشر شده به زبان ژاپنی در مجله: Toyogakuho,vol 57no3-4 (این منبع ترجمه‌ای از ژاپنی به فارسی است که منتشر نشده است).
 
لاتین:
Chau Ju-kua, Chu-fan-chi, 1965, on the Chinese and Arab Trade in the Twelfth and Thirteenth Centuries, Friedrich Hirth and W.W. Rockhill, Taipei: Literature House, Ltd.
Fang Lili, 2010, Chinese Ceramics: A History of Elegance, translator: William Wang, Beijing: China International Press.
Yihao Qiu "After Fakhr-addin's Mission"(under publishing)
MozalTorao, November 1982, "The Lost Fleet of Kublai Khan" National Geographic, pp. 640-635
Schottenhammer, Angela, 2008, The East Asian Mediterranean Maritime Crossroads of Culture Commerce and Human Migration, Wiesbaden: Harrasowitz Verlag.
Texira. Pedro, 1902, The Travels of Pedro Texira with His Kings of Harmuz and Extracts from His "Kings of Persia", Trans and ed, William f. Sinclair, London: Hakluyt Society.
Xu Xiaolong, 2010, Porcelain of Ancient China, Translator: Shao Da, Beijing: China International Press.
Yingscheng, Liu, 2008, "Muslim Merchants in Mongol Yuan China" The East Asian Mediterranean Maritime Crossroads of Culture Commerce and Human Migration, Wiesbaden: Harrasowitz Verlag.
Yokkaichi, 2008, "Chinese and Muslim Diaspora" The East Asian Mediterranean Maritime Crossroads of Culture Commerce and Human Migration, Wiesbaden: Harrasowitz Verlag.
金華黄先生文集,Jin-hua Huang xian-sheng wenji (Collected Works of MasterrHuaung of Jinghua)巻三五Vol. 35, 松江嘉定等處海運千戸楊君墓誌銘 Epitaph of Yang-jun (Mr.Yang Shu).
 
منابع و مآخذ
مطالعات میدانی:
پیمایش میدانی جزیره کیش توسط نگارندگان به‌همراه دکتر یاسوهیرو یوکائیچی، تاتسویا موری در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۶.
علی بحرانی‌پور، پیمایش هانگچئو (بندر خنسای) در ۱۰ می ۲۰۱۵
علی بحرانی‌پور، پیمایش بنادر عمان از جمله محوطه تاریخی قلهات، بندر صور، بندر صحار بندرگاههای مسقط و مطرح در آبان ۱۳۹۶.
 
فارسی:
آذری، علاءالدین، 1366، تاریخ روابط ایران و چین، تهران: امیرکبیر.
ابن‌بطوطه، ۱۳۷۶، سفرنامه ابن‌بطوطه، ترجمه: علی موحد، چ ۶، تهران: آگه.
ابن‌حوقل، ۱۳۴۵، صوره‌الارض، ترجمه: جعفر شعار، تهران: بنیاد فرهنگ.
ابن‌مجاور، جمال‌الدین ابی الفتح یوسف بن یعقوب بن محمد الشیبانی الدمشقی،۱۹۵۱، صفه بلاد الیمن و مکه و بعض الحجاز (تاریخ المستبصر)، به‌تصحیح: اوسکر لوفغرین، لیدن: بریل.
ابوالفداء، اسماعیل بن علی، ۱۳۴۹، تقویم‌البلدان، ترجمه: عبدالمحمد آیتی، تهران، بنیاد فرهنگ ایران.
ادریسی، شریف، ۱۹۹۲، نزهه المشتاق، به‌تصحیح: فؤاد سزگین، فرانکفورت: معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه.
اصطخری. ابراهیم بن محمد۱۳۷۴، ‌المسالک و الممالک، به‌تصحیح: ایرج افشار، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
افشار. ایرج، ۱۳۷۲، «جنگ چینی یا سفینه پوسی (ایلانی)» خطای‌‌نامه، چاپ ۲، به‌کوشش: ایرج افشار، تهران: مرکز اسناد فرهنگی آسیا.
اقبال آشتیانی، عباس، ۱۳۸۴، مطالعاتی در باب بحرین و جزایر و سواحل خلیج فارس، تهران: اساطیر.
برتشنایدر، امیلی، ۱۳۸۱، ایران و ماوراءالنهر در نوشته‌های چینی و مغولی سده‌های میانه، ترجمه: هاشم رجب‌زاده، تهران: موقوفات دکتر محمود افشار.
جوادی، حسن، ۱۳۵۱، "ایران از دیده سیاحان اروپایی در دوره ایلخانان"، بررسیهای تاریخی، سال هفتم، شماره چهارم (مهر- آبان).
جین یوان. فنگ، ]بی‌تا[، فرهنگ اسلامی و ایران در چین، ترجمه: محمدجواد امیدوارنیا، تهران: الهدی.
حافظ ابرو. عبدالله خوافی، ۱۳۷۵، جغرافیای حافظ ابرو، به‌تصحیح: صادق سجادی، تهران: میراث مکتوب.
حموی، یاقوت، ]بی‌تا[، معجم‌البلدان، تحقیق: عبدالرحمن المرعشی، بیروت: دارالحیاء التراث العربی و مؤسسه التاریخ العربی.
---------- 1362، برگزیده مشترک یاقوت حموی، چاپ دوم، ترجمه: محمد پروین‌گنابادی، تهران: امیرکبیر.
خیراندیش، عبدالرسول، ۱۳۹۴، فارسیان در برابر مغولان، تهران: آبادبوم.
دانشپورپرور، فخری، ۱۳۷۶، "یافته‌های ظروف چینی جزیره هرموز و نقش این جزیره در بازرگانی ایران و چین" یادنامه گردهمایی باستانشناسی شوش(۲۸-۲۵ فروردین ۱۳۷۲)، ج۱، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.
شبانکاره‌ای، ۱۳۷۶، مجمع‌الانساب، چاپ دوم، بهتصحیح: میرهاشم محدث، تهران: امیرکبیر.
فیتز جرالد، ادوادر، 1376، تاریخ فرهنگ چین، ترجمه: اسماعیل دولتشاهی، تهران : انتشارات علمی و فرهنگی.
القاشانی، ابو القاسم عبدالله بن محمد (عبدالله بن علی کاشانی)، ۱۴۸۴، تاریخ اولجایتو، چاپ دوم، به‌اهتمام: مهین همبلی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
قزوینی، محمد، ۱۳۶۳، "ملوک هرمز"، یادداشتهای قزوینی، ج ۹، چاپ سوم، به‌کوشش: ایرج افشار، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
کاوتس، رالف، ۱۳۹۲، چشم‌اندازهایی از جاده ابریشم دریایی، ترجمه: محمدباقر وثوقی و پریسا صیادی، تهران: پژوهشکده تاریخ اسلام.
لسترنج. گی.، ۱۳۷۷، جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی، چاپ سوم، ترجمه: محمود عرفان، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
مارکوپولو، ۱۳۶۳، سفرنامه مارکوپولو، ترجمه: منصور سجادی و آنجلا دی. جوانی رومانو، تهران: گویش.
مستوفی قزوینی، حمدالله، ۱۳۸۱، نزهه‌القلوب، به‌تصحیح: محمد دبیرسیاقی، قزوین: حدیث امروز.
مظاهری. علی، ۱۳۷۲، جاده ابریشم، ترجمه: ملک‌ناصر نوبان، تهران: پژوهشگاه.
منشی‌کرمانی، ناصرالدین، ۱۳۶۲، سمط‌العلی للحضره العلیا، چاپ دوم، به‌اهتمام: محمد قزوینی و عباس اقبال، تهران: اساطیر.
نطنزی، معین‌الدین، ۱۳۸۳، منتخب‌التواریخ معینی، به‌تصحیح: پروین استخری، تهران: اساطیر.
نوایی، عبدالحسین، ۱۳۶۴، ایران و جهان از مغول تا قاجاریه، تهران: هما.
نوری اژدری، نورالدین بن محمد،۱۳۸۱، غازان‌نامه منظوم، به‌کوشش: محمود مدبّری، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.
وانگ، ای. دان، ۱۳۷۹، تاریخ چین از جامع‌التواریخ خواجه رشیدالدین فضل‌الله، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
وثوقی، محمدباقر، ۱۳۹۵، میراث دریانوردان ایرانی در بنادر چین: بنادر گوانجو، چوانجو، خانجو، تهران: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری.
وصاف‌الحضره شیرازی. فضل‌الله بن عبدالله، ۱۳۳۸، تاریخ وصاف‌الحضره، بمبئی: ]بی‌نا[.
ویتلس، دوراکه، ۱۳۵۳، سفیران پاپ به دربار خانان مغول، ترجمه: مسعود رجب‌نیا، تهران: خوارزمی.
همدانی، رشیدالدین فضل‌الله، ۱۳۷۳، جامع‌التواریخ، بهتصحیح: محمد روشن و مصطفی موسوی، تهران: البرز.
-----------------------  ۱۹۶۵، جامع التواریخ، به‌تصحیح: آ. آ. رومانسکویچ، ل. آ. ختاقوروف و ع. ع. علیزاده، مسکو: دانش.
یاجیما، هیکوییچی، ۱۹۷۵، "تجارت دریای هند در دوره امپراتوری مغول"، ترجمه: ریوکو واتابه، منتشر شده به زبان ژاپنی در مجله: Toyogakuho,vol 57no3-4 (این منبع ترجمه‌ای از ژاپنی به فارسی است که منتشر نشده است).
 
لاتین:
Chau Ju-kua, Chu-fan-chi, 1965, on the Chinese and Arab Trade in the Twelfth and Thirteenth Centuries, Friedrich Hirth and W.W. Rockhill, Taipei: Literature House, Ltd.
Fang Lili, 2010, Chinese Ceramics: A History of Elegance, translator: William Wang, Beijing: China International Press.
Yihao Qiu "After Fakhr-addin's Mission"(under publishing)
MozalTorao, November 1982, "The Lost Fleet of Kublai Khan" National Geographic, pp. 640-635
Schottenhammer, Angela, 2008, The East Asian Mediterranean Maritime Crossroads of Culture Commerce and Human Migration, Wiesbaden: Harrasowitz Verlag.
Texira. Pedro, 1902, The Travels of Pedro Texira with His Kings of Harmuz and Extracts from His "Kings of Persia", Trans and ed, William f. Sinclair, London: Hakluyt Society.
Xu Xiaolong, 2010, Porcelain of Ancient China, Translator: Shao Da, Beijing: China International Press.
Yingscheng, Liu, 2008, "Muslim Merchants in Mongol Yuan China" The East Asian Mediterranean Maritime Crossroads of Culture Commerce and Human Migration, Wiesbaden: Harrasowitz Verlag.
Yokkaichi, 2008, "Chinese and Muslim Diaspora" The East Asian Mediterranean Maritime Crossroads of Culture Commerce and Human Migration, Wiesbaden: Harrasowitz Verlag.
金華黄先生文集,Jin-hua Huang xian-sheng wenji (Collected Works of MasterrHuaung of Jinghua)巻三五Vol. 35, 松江嘉定等處海運千戸楊君墓誌銘 Epitaph of Yang-jun (Mr.Yang Shu).