نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی

چکیده

اندک مدتی پس از آغاز جنگ جهانی دوم، حملة آلمان به روسیه، متفقین را در انتخاب ایران برای رساندن تجهیزات و کمک‌های لازم به روسیه مصمم کرد. اگر چه دولت ایران سیاست بی‌طرفی برگزید، اما گرفتار جنگ و اشغال شد و اشغالگران شهرهایی مانند کرمانشاه را پایگاه نظامی خود قرار دادند.
حضور قوای نظامی بیگانه به ویژه انگلیس، مشکلاتی در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به بار آورد و سوءمدیریت برخی کارگزاران محلّی و مرکزی، زندگی مردم را سخت به دشواری افکند: کمبود غذا و دارو، خواروبار، گرسنگی، بیکاری، دزدی و شرارت. در این پژوهش کوشش شده است تا پیامد‌های اجتماعی جنگ بین‌الملل دوم در کرمانشاه، با مطالعة اسناد، روزنامه‌ها و برخی منابع دیگر بررسی شود.

کلیدواژه‌ها

منابع و مآخذ
اسناد:
آرشیو کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، سال‌های 1324 و 1323 و 1322 و 1321 و 1320ش.
آرشیو اداره اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امورخارجه، سال‌های 1325 و 1322 و 1321 و 1320ش.
 
کتاب‌ها:
آبراهامیان، یرواند، 1391، ایران بین دو انقلاب از مشروطه تا انقلاب اسلامی، چاپ شانزدهم، ترجمه: کاظم فیروزمند و حسن شمس‌آوری و محسن مدیرشانه چی، تهران: مرکز.
اسکراین، سر کلارمونت، 1363، جنگ‌های جهانی در ایران، ترجمه: حسین نجف آبادی فراهانی، نوین.
افشار، ایرج، 1381، کرمانشاهان و تمدن دیرینه آن،جلد 2، چاپ دوم، نگارستان کتاب.
الهی، همایون، 1361، اهمیت استراتژیکی ایران در جنگ جهانی دوم،تهران: نشر دانشگاهی.
پالمر، رابرت، 1386، تاریخ جهانی نو، جلد 2، چاپ ششم،ترجمه: ابوالقاسم طاهری، تهران: امیرکبیر.
تبرائیان، صفاءالدین، 1371، ایران در اشغال متفقین،تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.
خان ملک یزدی، محمد، 1324، ارزش مساعی ایران در جنگ (1939- 1945)، تهران: وزارت کشاورزی.
ذوقی، ایرج، 1367، ایران و قدرتهای بزرگ در جنگ جهانی دوم، تهران: پاژنگ.
سلطانی، محمدعلی، 1372، جغرافیای تاریخی و تاریخ مفصل کرمانشاهان (ایلات وطوایف)، جلد2و3 مؤلف (ناشر).
___________، 1373،جغرافیای تاریخی و تاریخ مفصل کرمانشاهان (ایلات و طوایف)، جلد4، تهران: سها.
عظیمی، فخرالدین، 1372، بحران دموکراسی در ایران 1320-1332، ترجمه: عبدالرضا هوشنگ مهدوی و بیژن نوذری، تهران: البرز.
هوشنگ مهدوی، عبدالرضا، 1375، تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای دوران صفویه تاپایان جنگ جهانی دوم، چاپ هیجدهم، تهران: امیرکبیر
________________، 1356، در بارة سوم شهریور و نقش ایران در جنگ جهانی دوم، گردآوری: مرکز پژوهش و نشر فرهنگ سیاسی دوران پهلوی [بی‌جا].
 
 
روزنامه‌ها و مجلات:
آریا
بیستون
رهبر
کرمانشاه
کوکب غرب
مجله خواندنی‌ها