نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانیل پاتس استاد تاریخ و باستان‌شناسی شرق نزدیک باستان مؤسسه مطالعات جهان باستان (ISAW) دانشگاه نیویورک، پیش‌تر در دانشگاه سیدنی،

چکیده

در این نوشتار، نویسنده سعی دارد تا با بررسی دادههای باستانشناسی، متون کهن و علوم باستانی نظیر ریاضیات، طالعبینی و ستارهشناسی به چگونگی مناسبات و ارتباطات فرهنگی جوامع هندی، ایرانی، بینالنهرین و یونانی و نقش آنها در توسعه دانش بشری بهویژه در دوران فرمانروایی هخامنشیان و استمرار آن در دوره سلوکیان بپردازد.بدین منظور نویسنده با تأکید بر جایگاه دانش ستارهشناسی و طالعبینی در این مبادلات، با نگاهی نقادانه به بررسی آراء و نظرات افرادی چون جی. کندی، دیوید پینگری،هلموتهومباخ و رویدیگراشمیت میپردازد و از متونی نظیر تاریخ هرودوت، آثاروا ودا و پنجاسدانتا بهره می‏گیرد و ضمن این بررسیها سعی دارد تا برای پرسشهای زیر پاسخ‌هایی مناسب پیدا کند: پیشینه ارتباط هند با همسایگان غربیاش به چه دورهای باز میگردد؟ نفوذ ایرانیها بر فرهنگ هندی تا چه میزان بوده است؟ هندی‌ها و بابلیها با توجه به حاکمیت هخامنشیان و سلوکیان بر سرزمینهای شان از چه طریقی با یکدیگر در ارتباط بودهاند و این ارتباطات و مبادلات تا چه مقدار تحت تأثیر دولتهای حاکم و غالب بوده است؟

کلیدواژه‌ها

 Bag, A.K. and Sarma, S.R. (eds.) (2003). The Concept of Sunya. New Delhi: IGNCA, INSA & Aryan Books International.   
 Berktold, M.M (2005) ‘Die astronomischen Tagebücher – eine Quelle zur Frage von Kontinuität oder Wandel in Kult und Wirtschaft des achämenidischen Babylon’ in R. Rollinger (ed.), Von sumer bis Homer: Festschrift für Manfred Schretter zum 60. Geburtstag am 25. February 2004, pp. 105- 152. Münster: Alter Orient und Altes Testament 325.
 Boiy, T (2004). Late Achaemenid and Hellenistic Babylon. Leuven: Orientalia Lovaniensia Analecta 136.
 Dandamayev, M (1992). Iranians in Achaemenid Babylonia. Costa Mesa: Mazda.
 Fleming, D (1993) ‘Where was Achaemenid India?’, Bulletin of the Asia Institute 7: 67- 72.
 Huth, M. and Potts, D.T (2003) ‘Antiochus in Arabia’, American Journal of Numismatics, 2nd series 14: 73- 81.
 Joannès, F (2000). The Age of Empires: Mesopotamia in the First Millennium BC. Edinburgh University Press.
 Kennedy, J (1898) ‘The Early Commerce of Babylon with India – 700- 300 BC’, Journal of the Royal Asiatic Society: 241- 288.
 Magee, P., Petrie, C. Knox, R., Khan, F. and Thomas, K (2005) ‘The Achaemenid Empire in South Asia and Recent Excavations in Akra in Northwest Pakistan’, American Journal of Archaeology 109: 711- 741.
 Moorey, P.R.S (1994). Ancient Mesopotamian Materials and Industries:The Archaeological Evidence. Oxford: Clarendon Press.
 Pingree, D (1959a) ‘The Empires of Rudradaman and Yasodharman: Evidence from Two Astrological Geographies’, Journal of the American Oriental Society 79: 267- 270.
 --- --- (1959b) ‘A Greek Linear Planetary Text in India’, Journal of the American Oriental Society 79: 282- 284.
 --- --- (1963) ‘Astronomy and Astrology in India and Iran’, Isis 54: 229- 246.
 --- --- (1973) ‘The Mesopotamian Origin of Early Indian Mathematical Astronomy’, Journal of the History of Astronomy 4: 1- 12.
 Potts, D.T (1991) ‘A Note on Rice Cultivation in Mesopotamia and Susiana’, NABU 1991: 1-2.
 --- --- (1997). Mesopotamian Civilization: The Material Foundations. London: Athlone Press.
 Schmitt, R (1990) ‘EX OCCIDENTE LUX: Griechen und griechische Sprache im hellenistischen Frenen Osten’ in P. Steinmetz (ed.), Beiträge zur hellenistischen Literature und ihrer Rezeption in Rom, pp. 41- 58. Stuttgart: Palengenesia 28.
 Veldhuis, N (2004). Religion, Literature, and Scholarship: The Sumerian Composition ‘Nanse and the Birds’. Leiden: Cuneiform Monographs 22.
 Vogelsang, W (1990) ‘The Achaemenids and India’ in H. Sancisi- Weerdenburg and A. Kuhrt (eds.), Achaemenid History IV. Centre and Periphery, pp. 93- 110. Leiden: Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten.
 Weber, A (1961). The History of Indian Literature. Vol. 8. Varanasi: Chowkhamba Sanskrit Serise Studies.
Zadok, R (1977) ‘Iranians and Individuals bearing Iranian names in Achaemenian Babylonian’, Israel Oriental Studies 7: 89- 138.