نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد تاریخ مطالعات خلیج فارس

چکیده

     در پی خروج نیروهای انگلیسی از خلیج فارس، زمینة نفوذ و فعالیت گروه‌های چپ و رشد و گسترش جنبش­های انقلابی در این ناحیه فراهم شد؛ از جمله برخی ناسیونالیست­های عرب با گرایش‌های چپی، که در ظفار شورش کردند. به درخواست سلطان قابوس، نیروهای ارتش ایران در جنگ با جبهة آزادیبخش ظفار، توانست شورشیان را سرکوب کند. در این مقاله کوشش شده است ضمن بیان موقعیت جغرافیایی- سیاسی ظفار، چگونگی شکل­گیری این جنبش، دلایل دخالت ایران در جنگ ظفار، منافع ملی ایران و امنیت منطقه­ای خلیج‌فارس نیز بررسی و ارزیابی شود.

کلیدواژه‌ها

ازغندی، علیرضا، (1384)، روابط خارجی ایران (1357-1320)، تهران: قومس.
اسدی، بیژن، (1381)، خلیج فارس و مسائل آن، تهران: سمت.
الهی، همایون، (1386)، خلیج فارس و مسائل آن، تهران: قومس.
امینی، علیرضا، (1381)، تاریخ روابط خارجی در دوران پهلوی، تهران،: صدای معاصر.
حافظ نیا، محمدرضا، (1371)، خلیج فارس و نقش استراتژیک تنگه هرمز، تهران، سمت.
چمنکار، محمدجعفر، «بحران ظفار و رژیم پهلوی»، نشریه جمهوری اسلامی، 1384.
ذاکراصفهانی، علیرضا، « ایران و بازیگران جنگ ظفار»، فصلنامه تاریخ روابط خارجی، وزارت امور خارجه، 1385، شماره 28.
چمنکار، حافظ، [بی­تا]، تاریخ سیاست خارجی ایران از آغاز تا امروز، ترجمه: اسماعیل شاکر، مجموعه مطالعات بین‌المللی، [بی­جا]، [بی­نا].
کبابی مینابی بندرعباسی، محمدعلی خان سدیدالسلطنه ، (1370)، تاریخ مسقط و عمان، بحرین و قطر و روابط آنها با ایران، تصحیح و تحشیه: احمد اقتداری، تهران، دنیای کتاب.
مازندی، یوسف، (1373)، ایران ابرقدرت قرن، به کوشش: عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران، البرز. 
مجتهدزاده، پیروز، (1385)، کشورها و مرزها در منطقه ژئوپلیتیک خلیج فارس، ترجمه و تنظیم: حمیدرضا ملک محمدی نوری، تهران: وزارت امور خارجه.
نجاتی، غلامرضا، (1371)، تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ایران (کودتا تا انقلاب)، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
نشأت، صادق، (1345)، تاریخ سیاسی خلیج فارس، تهران: شرکت نسبی کانون کتاب.
وثوقی، محمدباقر، (1384)، تاریخ خلیح فارس و ممالک همجوار، تهران: سمت .
یگانه، عباس، (1374)، عمان، ، تهران: وزارت امور خارجه.