نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد تاریخ ایران دانشگاه اصفهان

چکیده

گسترش دامنه جنگ جهانی دوم به ایران و ورود قوای متفقین در سحرگاه سوم شهریور1320ش. به کشور، آثار و نتایج سوئی باقی گذاشت و مردم ایران را با مشکلات و سختی­های بسیاری همچون ناامنی، قحطی و شیوع بیماری­های مختلف مواجه ساخت. در این زمان، فقدان بهداشت و قرنطینه­های مناسب، موجب گردید که ورود نیروهای مهاجم و آوارگان جنگی، باعث شیوع و گسترش بیماری­های گوناگونی مانند تیفوئید (حصبه)، وبا و تیفوس در کشور شود. مطالعات نشان می­دهد که یکی از مهم‌ترین و مهلک‌ترین این بیماری‌ها تیفوس بود. این پژوهش می­کوشد با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی در پی پاسخ‌گویی به این سؤال باشد که در زمان جنگ جهانی دوم، بیماری تیفوس چگونه در ایران شیوع یافت؟
 

کلیدواژه‌ها

منابع و مآخذ
کتاب‌ها:
اطهری، عمید (1375)، انگل شناسی پزشکی، چاپ دوم، تهران: دانش‌پژوه.
بولارد، ریدر (1363)، شترها باید بروند، چاپ دوم، ترجمه: حسین ابوترابیان، تهران: نو.
پژوهش گروهی جامی (1367)، گذشته چراغ راه آینده، چاپ پنجم، تهران: ققنوس
تبرائیان، صفاءالدین (1371)، ایران در اشغال متفقین، چاپ اول، تهران: رسا.
خاماچی، بهروز (1372)، اوراق پراکنده از تاریخ تبریز، چاپ اول، تبریز: مهد آزادی.
زهیری، علی‌رضا (1379)، عصر پهلوی به روایت اسناد، چاپ اول، قم: دفتر نشر و پخش معارف.
سپهر، احمدعلی (1355)، ایران در جنگ دوم جهانی، چاپ اول، تهران:دانشگاه ملی ایران.
سنجابی، کریم (1381)، خاطرات سیاسی دکتر کریم سنجابی، چاپ اول، تهران: صدای معاصر.
سنجر، فریدون (1370)، حاصل چهل سال خدمت، چاپ اول، تهران: پروین.
مکی، حسین (1363)، تاریخ بیست ساله ایران، جلد8، چاپ اول، تهران: علمی و ایران.
مهدی نیا، جعفر (1371)، زندگی سیاسی محمد علی فروغی، چاپ اول، تهران: پانوس.
نجمی، ناصر (1370)، از سید ضیا تا بازرگان، چاپ اول، تهران: گلشائی.
هوشنگ مهدوی، عبدالرضا (1383)، تاریخ روابط خارجی ایران (از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ دوم جهانی)، چاپ نهم، تهران: امیرکبیر.
هولتوس، شولتسه (1366)، سپیده‌دم در ایران، چاپ اول، ترجمه: مهرداد اهری تهران: نو.
 
 
روزنامه‌ها:
اطلاعات،22-1320ش، شماره‌های 5454، 5391، 5229،5226، 5137، 5134،4775.
اطلاعات هفتگی، 1322ش، شماره های 111 و 99.
رعد امروز، 1323ش، شماره173.
 
اسناد:
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، شیوع تیفوس در شادگان، سال 1323شمسی سند 1049.
آرشیو اسناد وزارت امور خارجه ایران، آمار مبتلایان به تیفوس،سال 1320شمسی پرونده 2، کارتن 20.
ــــــــــــــــــــــــ ، زمان شیوع تیفوس در ایران، سال 1320شمسی کارتن40.
ــــــــــــــــــــــــ ، ورود اسرای کثیف و آلوده لهستانی به ایران، سال  1321شمسی، کارتن 24.