نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد بازنشسته دانشگاه و رئیس موزه سن آکو هاکو کودکان

2 کارشناس اداره سوم آسیای شرقی و اقیانوسیه وزارت امور خارجه

چکیده

ایران، کشوری پهناور در غرب آسیا است که علیرغم دوری مسافت، طی قرون متمادی با ژاپن ارتباط داشته است. گواه بر این گفته‌ها، کهن‌ترین کتاب تاریخی ژاپن است که از حضور ایرانی‌ها در آن کشور سخن می‌گوید. علاوه بر آن، مدارک و شواهدی موجود است که از حضور ایرانی‌ها در ژاپن و تـأثیر فرهنگ ایران بر آن سـرزمین حکایت می‌کند. پژوهش حاضر، تلاش دارد با تکیه بر آثار به جای مانده اعم از مکتوب و غیرمکتوب به بررسی این مقوله بپردازد.

کلیدواژه‌ها

منابع
ایتو گی‌کیو (1980)، نگاهی به حضور فرهنگ ایران در ژاپن، توکیو:‌ انتشارات ایوانامی.
فوکاای شین‌جی و تانابه کاتسومی (1983)، تاریخ هنر ایران، توکیو:‌ انتشارات یوشی‌کاوا کوبون‌کان.