نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

چکیده

آمریکا بعد از پایان جنگ جهانی دوم به منظور دسترسی به منابع نفتی، یافتن بازاری برای کالاهای خود و مقابله با نفوذ کمونیسم در صدد گسترش قدرت در ایران برآمد و برای رسیدن به این اهداف، باید بر امور اقتصادی ایران تسلط می‌یافت. همچنین موفق شد با کمک رجال سیاسی همچون قوام‌السلطنه و ابوالحسن ‌ابتهاج که با سیاست‌های ایالات متحده همنوایی داشتند، در تأسیس سازمان برنامه و بودجه نقش داشته باشد، تا هم به اهداف پیش‌گفته دست یابد و هم بسیاری از عایدات نفت ایران را از طریق متخصصین و مؤسسات خارجی وابسته به خود به تاراج ‌برد. این مقاله به روش تاریخی و رویکرد توصیفی- تحلیلی و بهره‌گیری از کتب، روزنامه‌ها و اسناد در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که آمریکا چرا و تا چه اندازه در تأسیس سازمان برنامه و بودجه و کارکرد آن دخالت داشت و چه منافعی را پی می‌گرفت؟
 

کلیدواژه‌ها