نویسنده = علی اکبر کجباف
تعداد مقالات: 2
1. بررسی روابط تجاری ایران و گورکانیان هند در دورة شاه عباس دوم صفوی (1077- 1052 ق.)

دوره 17، شماره 65، زمستان 1394، صفحه 107-124

علی اکبر کجباف؛ محسن شانه ای


2. خاندان دولتشاهی در مواجهه با عثمانی

دوره 16، شماره 63، تابستان 1394، صفحه 55-76

ابراهیم خاکسار؛ علی اکبر کجباف