دوره و شماره: دوره 17، 68-69 - شماره پیاپی 68، پاییز 1395 (پائیز و زمستان 95) 
4. سیمای چین بر اساس کتاب سلسله التواریخ

صفحه 99-117

بهرام امانی چاکلی؛ سیّده لیلا تقوی سنگدهی؛ سیّده زهرا موسوی


5. سرزمین چین از دیدگاه جغرافینگاران مکتب عراقی

صفحه 118-135

محمدجعفر اشکواری؛ امینه فضلی؛ ناهید قلی پور