بررسی گفتمان سفرنامه‌های آغازِ دوره قاجار و تأثیر آنان بر نوخواهی عصر ناصری
بررسی گفتمان سفرنامه‌های آغازِ دوره قاجار و تأثیر آنان بر نوخواهی عصر ناصری

سجاد جمشیدیان؛ علی آرامشی نیا

دوره 19، شماره 74 ، فروردین 1397، ، صفحه 51-78

چکیده
  همزمان با فرمانروایی قاجارها بر ایران و گسترش ارتباط میان ایرانیان و سایر نقاط دنیا و نیز آشنایی آنان با اصول جدید تمدنی و رویارویی نخبگان و جهانگردان ایرانی با مدرنیته و پدید آمدن گفتمان جدید فکری و ...  بیشتر