چکیده

دومین کنفرانس تاریخ روابط خارجی ایران با موضوع: "بررسی دستگاه دیپلماسی و دیوان‌سالاران سیاست خارجی ایران" در تاریخ 24 بهمن 1397 در مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه برگزار شد. در بخش افتتاحیه، دکتر مرتضی دامن‌پاک جامی، معاونت مطالعاتی و پژوهشی مرکز در توضیحات خود پیرامون پیشینة کنفرانس گفت: در آستانة دویستمین سالگرد تأسیس دستگاه دیپلماسی آشکار شد که سیاست خارجی برای کشور ما مسئله‌ای حیاتی و سرنوشت ساز بوده و بر زندگی و امنیت مردم و نظام‌های سیاسی تأثیر داشته است.

کلیدواژه‌ها