نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد تاریخ تشیع

چکیده

 چکیده
نام خلیج‌فارس در سال‌های اخیر با چالش‌هایی مواجه گردیده که غیرواقعی و بیشتر بر اساس احساسات سیاسی ناشی از عصبیت‌های قومی و دور از واقعیت‌های تاریخی بوده است. نویسندگان در پژوهش خود، آثار تألیف‌شده در قرن 19میلادی، موجود در کتابخانه کنگره آمریکا را بررسی کرده و از آن میان برکتبی که هر یک به فراخور محتوا به این منطقه دریایی پرداخته، تمرکزکرده‌اند. آنها در این حقیق که به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شده، به نتایجی دست یافته‌اند. نخست: آنچه تحت نام خلیج عربی مطرح می‌شود، معادل دریای سرخ است که طبق اسناد، به مرزهای کشورهای حاشیه دریای مذکور محدود می‌شود؛ دوم: خلیج فارس و خلیج‌عربی بر اساس اسناد مذکور، دو موقعیت جغرافیایی کاملا متمایز هستند؛ سوم: از نام خلیج  فارس در قرون گذشته و در آثار ادبی و سفرنامه‌ها و در نتایج تحقیقات مورخان و جغرافی‌دانان، به وفور استفاده شده‌ است.
 
 
 

کلیدواژه‌ها