نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دکتری تاریخ ایران باستان دانشگاه تهران

چکیده

بررسی روابط اشکانیان و روم، با محوریت حاکمان ایرانی‌‌تبار آرتاکسی ارمنستان و تعیین مرز رسمی فرات در نتیجة اثرپذیری از آنها در نیمۀ دوم قرن یکم قبل از میلاد موضوعی است که این جستار بدان پرداخته است. هدف از این مقاله، روشنکردن محدودیت‌های تأثیرات روم و ایران در امتداد خط رودخانة فرات و نقش حاکمان آرتاکسی ارمنستان در این فرایند است؛ بنابراین، مسئلة اصلی این تحقیق پاسخ به چرایی و چگونگی نقش حاکمان آرتاکسی ارمنستان در تصمیمات مهم و سرنوشتساز دو قدرت ایران و روم در دوران فرهاد چهارم است که با روش توصیف و تحلیل دادههای منابع بدان پرداخته شده است. مهمترین دستاورد این تحقیق، نقش تأثیرگذار خاندان آرتاکسی ارمنستان بر روابط سیاسی اشکانیان با روم در سراسر نیمۀ دوم قرن یکم قبل از میلاد است که در سایة شناخت این دستاورد، بسیاری از عملکردهای ایران و روم در حوزه سیاست خارجی معنا پیدا میکند.

کلیدواژه‌ها