نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

در دهة آغازین سدة سیزدهم هجری قمری/ دهة پایانی سدة هجدهم میلادی، حجم درخور توجهی از کالاهای ضروری منطقه و بین‌الملل در محدودة آبی و خاکی خلیج فارس ارائه و مبادله می‌شد. از سوی دیگر، هرگونه عاملی که به تزلزل در بازارهای منطقة هیدروپلیتیک خلیج فارس و حتی فراسوی این حوزه منجر می‌شد، زمینة رکود فعالیت تجاری در این منطقه را فراهم می‌کرد؛ ازاین‌رو، پیش‌بینی وضعیت و درنظرگرفتن راهکارهای مؤثر و کاربردی برای بهره‌وری از تجارت در خلیج فارس از ضرورت‌هایی بود که بازرگانان و شرکت‌های تجاری از جمله شرکت هند شرقی بریتانیا همواره مدنظر داشتند. شرکت هند شرقی بریتانیا از سال‌های آغازین سدة یازدهم هجری قمری/ هفدهم میلادی از موقعیت تجاری خلیج فارس بهره‌مند شده بود و در حفظ آن می‌کوشید. این پژوهش با تکیه بر سه گزارش جامع از کارگزاران شرکت هند شرقی بریتانیا، ضمن بازخوانی ارزیابی‌ آنها از بازارهای خلیج فارس در دهة آغازین قرن سیزدهم هجری قمری/ دهة پایانی سدة هجدهم میلادی، وضعیت تجاری منطقه و پیامدهای آن را در بازة زمانی ده ساله بررسی و تحلیل می‌کند. ارائة تفسیر از موقعیت تجاری این منطقة هیدروپلیتیک که به شکل‌گیری تحرکات سیاسی شرکت هند شرقی بریتانیا در دهة دوم سدة سیزدهم هجری قمری/ آغاز سدة نوزدهم میلادی منجر شد، از دستاوردهای این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها

منابع و مآخذ
برومند، صفورا، ۱۳۸۱، سرکنسولگری بریتانیا در بوشهر ۱۳۳۲-۱۱۷۷ق./ ۱۹۱۴-۱۷۶۳م.، تهران: مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه.
پری، جان، ۱۳۶۸،  کریم‌خان زند، ترجمه: علی‌محمد ساکی، تهران: نشر نو.
طاهری، ابوالقاسم، ۱۳۵۴، تاریخ روابط بازرگانی و سیاسی انگلیس و ایران، ج ۱، تهران: انتشارات انجمن آثار ملی.
Aitchison, C. U., 1892, A Collection of Treaties, Engagements and Sanads Relating to India and Neighboring Countries, Vol. XIII, Calcutta.
Amin, Abdul Amir, 1967, British Interest in the Persian Gulf, Leiden: Brill.
Greaves, Rose, 1991, “Iranian Relations with the European Trading Companies. To 1798”, in The Cambridge History of Iran, Vol. 7, edited by Peter Avery, G. R. G. Hambly and Charles Melville, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 350-373.
Island and Maritime Boundaries of the [Persian] Gulf, 1990, edited by Richard Schofield, Vol. I, 1798-1835, Archive Edition.
John Malcolm and the British Commercial Base in the [Persian] Gulf, 1994, edited by Sultan Muhammad Al-Qasimi, s. n.
Jones Brydges, Harford, 1834, An Account of His Majesty’s Mission to Persia in the Year 1807-1811, London: s. n.
Kaye, John William, 1851, History of Afghanistan, Vol. I, London: n. s.
Kelly, J. B., 1991, Britain and the Persian Gulf 1795-1880, Oxford: Oxford University Press.
Lorimer, J. G., 1915, Gazetteer of the Persian Gulf, Oman, Central Arabia, Vol. I, Historical, Part. I, Calcutta: Superintendent Government Printing.
MacLane, John R., 2002, Land and Local Kingship in Eigteenth-Century Bengal, Cambridge: Cambridge University Press.
Morier, James, 1812, A Journey through Persia, Armenia, Asia Minor to Constantinople in the Years 1808 and 1809, London: s. n.
Peers, Douglas M., 2006, India under Colonial Rule: 1700-1885, Routledge.
Saldanha, J. A., 1986, The Persian Gulf Précis, Selection from the State Papers, Bombay Regarding the East India Company’s Connection with the Persian Gulf, with the Summary Events 1600-1800, Archive Edition.
Wright, Denis, 1986, “Samuel Manesty and his Unauthorised Embassy to the Court of Fath ‘Ali Shah”, Iran, Vol. 24, pp. 153-160.
 ---------------, 1977, The English Amongst Persians During the Qajar Period 1787-1921, London: Morrison & Gib.
منابع و مآخذ
برومند، صفورا، ۱۳۸۱، سرکنسولگری بریتانیا در بوشهر ۱۳۳۲-۱۱۷۷ق./ ۱۹۱۴-۱۷۶۳م.، تهران: مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه.
پری، جان، ۱۳۶۸،  کریم‌خان زند، ترجمه: علی‌محمد ساکی، تهران: نشر نو.
طاهری، ابوالقاسم، ۱۳۵۴، تاریخ روابط بازرگانی و سیاسی انگلیس و ایران، ج ۱، تهران: انتشارات انجمن آثار ملی.
Aitchison, C. U., 1892, A Collection of Treaties, Engagements and Sanads Relating to India and Neighboring Countries, Vol. XIII, Calcutta.
Amin, Abdul Amir, 1967, British Interest in the Persian Gulf, Leiden: Brill.
Greaves, Rose, 1991, “Iranian Relations with the European Trading Companies. To 1798”, in The Cambridge History of Iran, Vol. 7, edited by Peter Avery, G. R. G. Hambly and Charles Melville, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 350-373.
Island and Maritime Boundaries of the [Persian] Gulf, 1990, edited by Richard Schofield, Vol. I, 1798-1835, Archive Edition.
John Malcolm and the British Commercial Base in the [Persian] Gulf, 1994, edited by Sultan Muhammad Al-Qasimi, s. n.
Jones Brydges, Harford, 1834, An Account of His Majesty’s Mission to Persia in the Year 1807-1811, London: s. n.
Kaye, John William, 1851, History of Afghanistan, Vol. I, London: n. s.
Kelly, J. B., 1991, Britain and the Persian Gulf 1795-1880, Oxford: Oxford University Press.
Lorimer, J. G., 1915, Gazetteer of the Persian Gulf, Oman, Central Arabia, Vol. I, Historical, Part. I, Calcutta: Superintendent Government Printing.
MacLane, John R., 2002, Land and Local Kingship in Eigteenth-Century Bengal, Cambridge: Cambridge University Press.
Morier, James, 1812, A Journey through Persia, Armenia, Asia Minor to Constantinople in the Years 1808 and 1809, London: s. n.
Peers, Douglas M., 2006, India under Colonial Rule: 1700-1885, Routledge.
Saldanha, J. A., 1986, The Persian Gulf Précis, Selection from the State Papers, Bombay Regarding the East India Company’s Connection with the Persian Gulf, with the Summary Events 1600-1800, Archive Edition.
Wright, Denis, 1986, “Samuel Manesty and his Unauthorised Embassy to the Court of Fath ‘Ali Shah”, Iran, Vol. 24, pp. 153-160.
 ---------------, 1977, The English Amongst Persians During the Qajar Period 1787-1921, London: Morrison & Gib.
منابع و مآخذ
برومند، صفورا، ۱۳۸۱، سرکنسولگری بریتانیا در بوشهر ۱۳۳۲-۱۱۷۷ق./ ۱۹۱۴-۱۷۶۳م.، تهران: مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه.
پری، جان، ۱۳۶۸،  کریم‌خان زند، ترجمه: علی‌محمد ساکی، تهران: نشر نو.
طاهری، ابوالقاسم، ۱۳۵۴، تاریخ روابط بازرگانی و سیاسی انگلیس و ایران، ج ۱، تهران: انتشارات انجمن آثار ملی.
Aitchison, C. U., 1892, A Collection of Treaties, Engagements and Sanads Relating to India and Neighboring Countries, Vol. XIII, Calcutta.
Amin, Abdul Amir, 1967, British Interest in the Persian Gulf, Leiden: Brill.
Greaves, Rose, 1991, “Iranian Relations with the European Trading Companies. To 1798”, in The Cambridge History of Iran, Vol. 7, edited by Peter Avery, G. R. G. Hambly and Charles Melville, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 350-373.
Island and Maritime Boundaries of the [Persian] Gulf, 1990, edited by Richard Schofield, Vol. I, 1798-1835, Archive Edition.
John Malcolm and the British Commercial Base in the [Persian] Gulf, 1994, edited by Sultan Muhammad Al-Qasimi, s. n.
Jones Brydges, Harford, 1834, An Account of His Majesty’s Mission to Persia in the Year 1807-1811, London: s. n.
Kaye, John William, 1851, History of Afghanistan, Vol. I, London: n. s.
Kelly, J. B., 1991, Britain and the Persian Gulf 1795-1880, Oxford: Oxford University Press.
Lorimer, J. G., 1915, Gazetteer of the Persian Gulf, Oman, Central Arabia, Vol. I, Historical, Part. I, Calcutta: Superintendent Government Printing.
MacLane, John R., 2002, Land and Local Kingship in Eigteenth-Century Bengal, Cambridge: Cambridge University Press.
Morier, James, 1812, A Journey through Persia, Armenia, Asia Minor to Constantinople in the Years 1808 and 1809, London: s. n.
Peers, Douglas M., 2006, India under Colonial Rule: 1700-1885, Routledge.
Saldanha, J. A., 1986, The Persian Gulf Précis, Selection from the State Papers, Bombay Regarding the East India Company’s Connection with the Persian Gulf, with the Summary Events 1600-1800, Archive Edition.
Wright, Denis, 1986, “Samuel Manesty and his Unauthorised Embassy to the Court of Fath ‘Ali Shah”, Iran, Vol. 24, pp. 153-160.
 ---------------, 1977, The English Amongst Persians During the Qajar Period 1787-1921, London: Morrison & Gib.
منابع و مآخذ
برومند، صفورا، ۱۳۸۱، سرکنسولگری بریتانیا در بوشهر ۱۳۳۲-۱۱۷۷ق./ ۱۹۱۴-۱۷۶۳م.، تهران: مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه.
پری، جان، ۱۳۶۸،  کریم‌خان زند، ترجمه: علی‌محمد ساکی، تهران: نشر نو.
طاهری، ابوالقاسم، ۱۳۵۴، تاریخ روابط بازرگانی و سیاسی انگلیس و ایران، ج ۱، تهران: انتشارات انجمن آثار ملی.
Aitchison, C. U., 1892, A Collection of Treaties, Engagements and Sanads Relating to India and Neighboring Countries, Vol. XIII, Calcutta.
Amin, Abdul Amir, 1967, British Interest in the Persian Gulf, Leiden: Brill.
Greaves, Rose, 1991, “Iranian Relations with the European Trading Companies. To 1798”, in The Cambridge History of Iran, Vol. 7, edited by Peter Avery, G. R. G. Hambly and Charles Melville, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 350-373.
Island and Maritime Boundaries of the [Persian] Gulf, 1990, edited by Richard Schofield, Vol. I, 1798-1835, Archive Edition.
John Malcolm and the British Commercial Base in the [Persian] Gulf, 1994, edited by Sultan Muhammad Al-Qasimi, s. n.
Jones Brydges, Harford, 1834, An Account of His Majesty’s Mission to Persia in the Year 1807-1811, London: s. n.
Kaye, John William, 1851, History of Afghanistan, Vol. I, London: n. s.
Kelly, J. B., 1991, Britain and the Persian Gulf 1795-1880, Oxford: Oxford University Press.
Lorimer, J. G., 1915, Gazetteer of the Persian Gulf, Oman, Central Arabia, Vol. I, Historical, Part. I, Calcutta: Superintendent Government Printing.
MacLane, John R., 2002, Land and Local Kingship in Eigteenth-Century Bengal, Cambridge: Cambridge University Press.
Morier, James, 1812, A Journey through Persia, Armenia, Asia Minor to Constantinople in the Years 1808 and 1809, London: s. n.
Peers, Douglas M., 2006, India under Colonial Rule: 1700-1885, Routledge.
Saldanha, J. A., 1986, The Persian Gulf Précis, Selection from the State Papers, Bombay Regarding the East India Company’s Connection with the Persian Gulf, with the Summary Events 1600-1800, Archive Edition.
Wright, Denis, 1986, “Samuel Manesty and his Unauthorised Embassy to the Court of Fath ‘Ali Shah”, Iran, Vol. 24, pp. 153-160.
 ---------------, 1977, The English Amongst Persians During the Qajar Period 1787-1921, London: Morrison & Gib.