نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسنده

هیات علمی

چکیده

ایران و عثمانی، در قرن نوزدهم میلادی به‌طور هم‌زمان، با برنامه‌های استعماری دولت انگلیس مواجه بودند که به‌دنبال گسترش نفوذ و تحکیم موقعیت خود در مقابل رقیبان استعماری مانند روسیه و فرانسه بود و همین امر موجب شد تا اندیشمندان دو جامعه در مورد مناسبات با دولت انگلیس تأمل کنند و راهکارهایی را در این عرصه به دولتمردان خود ارائه دهند. نحوۀ رویکرد این اندیشمندان به سیاست‌های انگلستان مسئله‌ای است که در پژوهش حاضر با مطالعۀ موردیِ اندیشه‌های میرزا یوسف خان مستشارالدوله از ایران و نامق کمال از عثمانی بررسی تطبیقی خواهد شد. هر دو نفر آنها در نیمۀ دوم قرن نوزدهم به مناسبات با انگلستان توجه کردند؛ بنابراین، در پژوهش حاضر با مطالعۀ تطبیقی اندیشه‌های آنان، به این پرسش پاسخ داده می‌شود که دو اندیشمند مورد بحث در مورد مناسبات با دولت انگلستان چه ویژگی‌های مشترکی به لحاظ فکری دارند؟ حاصل پژوهش نشان می‌دهد که مشکلات همسان دو جامعه در عرصۀ بین‌المللی به‌رغم اختلاف‌های دو دولت، اندیشمندان آنها را به دیدگاه‌هایی مشترک در مورد انگلستان سوق داده بود.
 

کلیدواژه‌ها

منابع و مآخذ
فارسی
اسناد:
آرشیو اسناد وزارت امور خارجۀ ایران، سند شمارۀ 27و11و2- ۱۲۸۲و1281ق.
-----------------------------، سند شمارۀ 13و4و3- 1286ق.
 
کتاب‌ها:
اولسون، ویلیام جی، ۱۳۸۰، روابط ایران و انگلیس در جنگ جهانی اول، ترجمه: حسن زنگنه، تهران: شیرازه.
اینالجیق، خلیل و محمد سید دانلی اوغلو، ۱۳۹۱، امپراتوری عثمانی در عصر دگرگونی تنظیمات، تهران: پژوهشکدۀ تاریخ اسلام.
پاشازاده، غلامعلی، ۱۳۹۱، در جستجوی قانون (زندگی و اندیشۀ میرزا یوسف خان مستشارالدوله) تهران: نشر علم.
--------------، ۱۳۹۶، "اندیشۀ اصلاح خط سعاوی و رد پای آن در آثار و مناسبات آخوندزاده و شیخ‌الاسلام قفقاز"، پژوهش‌های تاریخی، شمارۀ 33، صص 70-59.
تاجبخش، احمد، ۱۳۶۲، سیاست‌های استعماری روسیه تزاری، انگلستان و فرانسه در ایران، تهران:‌ اقبال.
شاو، استانفورد جی. و ازل کورال شاو، ۱۳۷۱، تاریخ امپراتوری عثمانی و ترکیه جدید، جلد ۲، ترجمه: محمود رمضان‌زاده، مشهد: آستان قدس رضوی.
کرمانی، ناظم الاسلام، ۱۳۶۲، تاریخ بیداری ایرانیان، بخش اول، به‌کوشش: علی اکبرسعیدی سیرجانی تهران: آگاه.
کمال، نامق، ۱۳۲۷، "شرق مسئله سی"  کلیات کمال، برنجی ترتیب 3، مقالات سیاسیه و ادبیه، جزء 1، استانبول: محمد بک مطبعه سی.
مستشارالدوله، میرزا یوسف خان، ۱۳۶۴، یک کلمه، به‌کوشش: صادق سجادی، تهران: نشر تاریخ ایران.
 نوری، جلال، ۱۳۳۱ق.،  اتحاد اسلام، استانبول: یکی عثمانلی مطبعه سی.
یاقی، اسماعیل احمد، ۱۳۸۶، دولت عثمانی از اقتدار تا انحلال، ترجمه: رسول جعفریان، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
روزنامۀ حریت، "وشاورهم فی الامر"، 30 ربیع‌الاول 1285ق./ 20 جولای 1868م.، شمارۀ ۴.
روزنامۀ عبرت، "ترقی"، رمضان ۱۲۸۹ق.، شمارۀ ۴۵.
 
لاتین:
Çelik, Hüseyin, 1999, Yeni Osmanlilar cemiyeti Ve Turkiyede Parlamenter System Tartismalarinin Başlanmasi, cilit 7, Ankara: Osmanli.
Islam Ansiklopedisi,1964, 9 cilt, Istanbul: Milli Egitim Basimevi.
Kaplan, Mehmet, 1948, Namik Kemal Hayati ve eserleri, Istanbul: lbrahim Horoz Basimevi.
Kemal, Namik, 2004, vatan yahut silistere, Istanbul: Bordo siyah klasik yayinlar.