نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز

2 عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

چکیده

اختراعات و اکتشافات حاصل از انقلاب صنعتی، یکی از مهم‌ترین عوامل قدرت برخی از کشورهای استعماری اروپا بود، همچون دستگاه تلگراف که بسیاری از نقاط مستعمراتی را در مسیر اهداف کشورهای استعمارگر به یکدیگر متصل می‌کرد. در پیوند با این موضوع، ایران و از جمله بندر بسیار مهم بوشهر در نواحی تحت تسلط انگلستان، اهمیتی خاص داشت. زیرا تلگراف، علاوه بر آنکه انگلستان را از اوضاع مناطقی همچون بوشهر آگاه می‌کرد، ابزاری مهم برای ایجاد تغییرات پردامنه در آن نواحی نیز بود؛ عواملی همچون اهمیت و نقش اقتصادی بوشهر در بقای حکومت قاجاریه، نقش این بندر در امر صادرات و واردات کالاهای ضروری و استعماری، جایگاه نظامی بوشهر به عنوان پایگاه دریایی ایران و نیز موقعیت استراتژیک آن برای دولت انگلستان و حضور نیروهای انگلیسی در بوشهر به همراه تأسیس تلگراف‌خانه در بندر یاد شده، برای آن دولت ضروری بود. در این مقاله کوشش شده است تا ضمن بررسی دلایل تأسیس تلگراف‌خانه در ایران، نحوة فعالیت، نتایج و ابعاد مؤثر تلگراف‌خانة بوشهر نیز روشن شود.

کلیدواژه‌ها