نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آفیون قره حصار، دانشکده علوم و ادبیات، گروه تاریخ

2 کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی دانشگاه خوارزمی

3 دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسلامی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده

در این مقاله، لشکرکشی‌های آقا محمدخان قاجار به قفقاز و تأثیر آن بر روابط ایران و عثمانی میان سال‌های 1211-1209ق./ 1797-1795م. بر اساس اسناد عثمانی بررسی شده است. محور اصلی پژوهش،مطالعه سیاست دولت عثمانی در برابر لشکرکشی‌های آقا محمّد خان به قفقاز است و در پی آن است که به ریشه‌یابی مسائل بپردازد. اگرچه پژوهش حاضر، منابع متعددی را مدنظر قرار داده است، اما دارای مواردی است که قابل نقد بوده و باید مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها