نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسلامی دانشگاه خوارزمی

2 کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی دانشگاه اراک

چکیده

نهضت مشروطه به عنوان نقطة عطفی در تاریخ ایران، جنبه‌های گوناگونی از زندگی سیاسی- اجتماعی وفرهنگی ایرانیان را تغییر داد؛ از آن جمله تحوّل درنگرش ایرانیان نسبت به نقش‌آفرینی و مشارکت در تعیین سرنوشت کشور و حساسیت نسبت به روابط دیپلماتیک با دول دیگر. در سال‌های 1329-1327ق./ 1289-1287ش./ 1911- 1909م. روسیه و بریتانیا نیروهای نظامی خود را به بهانة تأمین آذوقه و رفع ناامنی وارد کشور کردند. این مسأله، واکنش ایرانیان را در مجلس و مطبوعات ونیز در میان مردم برانگیخت.پژوهش حاضرنشان می‌دهد که ایرانیان به جای اقدامات هیجانی واحساسی، کوشیدند تا با شیوه‌های دیگری از جمله اقدامات دیپلماتیک، آگاه ‌کردن ملت ‌های دیگر نسبت به تعدیات روس وانگلیس به ایران و غیرقانونی بودن حضور قشون بیگانه درکشور و برانگیختن همدردی آنان، تحریم کالاهای کشور متجاوز (روس) وتحریم عید نوروز اعتراضات خود را آشکار کنند.

کلیدواژه‌ها